Tăng ngăn hâi: 4/8/2020

VOV4.Sêdang - Pôa Scott Morrison, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Australia a hâi lơ 3/8 tối pơtâng kô to\ng kum ăm mâu kuăn pơlê ki rak luât klâ ối krê tro tiô tơdroăng hnê tối dêi khu ngăn ‘na pơkeăng hiăng pơkâ. Rơkong tối tơbleăng mê hiăng châ mơ’no tung pơla Australia dế trâm pá xua ai pơreăng Covid-19 hneăng má 2, [ă kong pơlê kân Victoria cho tíu ki xiâm ai pơreăng hiăng thế pơkâ pơtê tơdroăng tê mơdró vâ kơdroh iâ tơdroăng ki tâ tú dêi pơreăng.

Tiah mê, kuăn pơlê kô châ kum 1 rơpâu 500 dollars Australia tung plâ 2 măng t^ng rak vế, pêi pro tiô tơdroăng ki kum ăm kuăn pơlê klâ ối krê. Kơxo# liăn ki to\ng kum kố châ ngăn cho kum ăm kuăn pơlê tung pơla trâm xahpá tiah dế nôkố, tơdrêng amê kơdroh tơdroăng ki ai kuăn mơngế lo lăm pêi cheăng a tíu ki hơngế.

 

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng