Tăng ngăn hâi: 12/8/2020

 

VOV4.Sêdang - Kơ’nâi to lâi hâi pêi pro tiô pơkâ hbrâ mơdât pơreăng, hâi lơ 11/8, a pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak, 107 ngế F1 ki achê [ă ngế ki tâ pơreăng Covid-19 má 448 [ă má 601, [ă mâu ngế  ki ối achê [ă ngế tâ pơreăng má 448, 601 [ă 602, [ă mâu ngế ki tung châ pro vâ tơngê, kơ-o drêng vêh ing kơpong tâ pơreăng hiăng tâi hâi pơkâ klâ krê, ăm vâi vêh dêi a hngêi. 

 

 

 

Kong pơlê Dak Lak diâp hlá mơ-éa mơnhên hiăng klêi klâ krê ăm kuăn pơlê

 

Tiô pôa Lê Phúc, Kăn pho\ ngăn Tíu xiâm séa ngăn hbrâ mơdât pơreăng kong pơlê Dak Lak tối, mơhé hiăng tâi hâi klâ ối krê 14 hâi, lơ hiăng luâ 2 rôh khăm ngăn mơheăm ăm hlo âm tính, la 107 ngế kuăn pơlê lo ing kơpong klâ krê xuân thế pơtối klâ krê dêi a hngêi vâ rak tơniăn ăm tơná [ă rơpo\ng hngêi [ă kuăn pơlê.

Nôkố, kong pơlê Dak Lak ai 3 ngế tâ pơreăng Covid-19; 117 ngế klâ krê a mâu hngêi pơkeăng; 364 ngế klâ krê tơchoâm; 12 rơpâu 826 ngế klâ krê a hngêi. Kong pơlê hiăng tơkâ luâ 12 hâi ôh tá hlo ai ngế ki tâ tú nếo.

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng