Tăng ngăn hâi: 25/7/2020

VOV4.Sêdang - Kong pơlê Dak Lak nôkố ai vâ chê 400 ha  alâi tro ôa hdrong nheăn kâ ’nhiê, tah lối 192 ha tâng vâ pơchông [ă hơnăm  hdrối, tơku\m hên a mâu tơring Lăk, Ea H’leo, Krông Bông, Krông Năng, Ea Kar, Krông Ana [ă pơlê kong krâm Buôn Hồ.

 

 

Dak Lak: Alâi tro ôa hdrong nheăn kâ ‘nhiê 

 

 

Tơnêi tro ôa hdrong kâ ‘nhiê rế tâk hên xua kong tô  hlối ai mêi hiăng pro tơ’lêi ăm hdrong nheăn vâ kơtâ ai kuăn hên. Malối kâ ‘nhiê ó a kơdrum ki hrá pêt alâi, drêng nếo pêt ai 7-8 kơtâ hlá. Vâ hbrâ mơdât [ă kơdroh kơlo ki lup xua ôa hdrong kâ ‘nhiê a loăng alâi hơnăm 2020. khu ngăn ‘na chiâk deăng [ă mơnhông thôn pơlê Dak Lak thế mâu tơring cheăm pêi tro tơdroăng chêh hlá mơ-éa hê mơhno, hnê hbrâ mơdât, kơdê ôa hdrong  rớno rơxăm dêi khu xiâm ngăn ‘na chiâk deăng. Khu rak ngăn hdrê loăng plâi [ă pơkeăng xoh kơdê ôa hdrong thế mâu kăn [o# kih thuât pêi tơdroăng séa ngăn, vâ châ ‘nâi, tối tơbleăng tro mâu túa hdrong. {ơ rô ngăn ‘na chiâk deăng mâu tơring, pơlê kong krâm, pơlê kong kơdrâm hnê kuăn pơlê hbrâ pêi pro tơdroăng xôh pơkeăng, po tơnêi, pơhlêh hdrê pêt a deăng ki mê xo kơtâ ôa, xua spái tơdroăng chô ngeăm vâchâ rup kơdê kuăn ôa ki pơxiâm xông kân.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng