Tăng ngăn hâi: 15/7/2019

 

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pơrea\ng tơngê lo mơheăm a tơring Ea Súp (Dak Lak) dế xông tâ tú ó, tâk châ 22 xôh tâng pơchông [a\ roh kố hơnăm nah. Tơring hiăng ai 43 ngế tro tâ pơrea\ng tơngê lo mơheăm, tơku\m a mâu cheăm Ia Rvê, }ư\ Mlan, Ea Rok, Ia Jlơi.

Kơvâ ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât rơtế [ă khu kăn pơkuâ thăm pơtâng tối rak ngăn ivá; hnê mơhno mâu khu djâ troăng ahdrối kơdê kiâ ngu nge\ng, oâ ki chiâng tri trôu a mâu thôn, pơlê; mơhnhôk kuăn pơlê kơduôp tah tâi tâng mâu tơmeăm ki hdoăng têa, tâp mâu kế ki hdoăng têa mêi, têa hum roh rêm hâi; thăm séa ngăn, châ hlo, re\ng kơdê pơrea\ng xông tâ tú, kơdroh pơrea\ng xông tâ tú rơdâ [a\ ton xo\n.

Khu xiâm pơtâng tối kuăn pơlê, drêng tơngê đi đo thế troh a hngêi pơkeăng vâ khăm pơlât, ôh tá pơlât krê xêh a hngêi.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng