Tăng ngăn hâi: 3/6/2020

 

VOV4.Sêdang - Klêi kơ’nâi pơtê pơtân vâ hbrâ mơdât pơreăng Covid-19, tơdroăng ki mơđah tơbleăng dó inâi ‘’Chuât xơtó kong kế’’ Âm vang Đại ngàn a kong pơlê Dak Lak kô vêh tơku\m po mơđah ăm kuăn pơlê. Tơdrêng amê, Khu ngăn mơhno túa le\m tro tơ’noăng ivá [ă ôm hyô Dak Lak hiăng ai túa pơkâ mơđah tơbleăng tơdroăng kố a kơpho# prôk chêng a Hà Nội [ă pơlê kong kân Hồ Chí Minh.

 

 

Dak Lak: Kô to\n chêng koăng a kơpho# prôk chêng a Hà Nội [ă Pơlê kong kân Hồ Chí Minh

 

 

‘’Chuât xơtó kong kế’’ Âm vang Đại ngàn cho tơdroăng ki mơđah tơbleăng to\n chêng, tơgôu koăng châ tơku\m po tiah hmâ 2 hdrôh rêm khế a Tíu xiâm mơhno túa le\m tro kong pơlê Dak Lak. Rơtế [ă mâu [ai hơdruê hơniâp ro, tơdroăng kố mâu tơdroăng mơd^ng [ă khôi túa tơlá dêi mâu hdroâng kuăn ngo akố. Kố châ ngăn cho kế tơmeăm ôm hyô ki hơniâp ro vâ tơ’mot tơmối ôm hyô troh a Dak Lak rế hía rế hên tâ.

Khu ngăn mơhno túa le\m tro tơ’noăng ivá [ă ôm hyô Dak Lak ăm ‘nâi, vâ rak tơniăn hnoăng cheăng hbrâ mơdât pơreăng Covid-19 drêng tơdroăng ki ‘mâi tơku\m po, Khu ngăn hiăng pơkâ thế mâu tíu pêi cheăng xing xoăng kơpong jíu ko\ng kơdê pơreăng, mơhnhôk kuăn pơlê [ă tơmối truâ kên pâng môh drêng veăng tung tơdroăng kố.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định