Tăng ngăn hâi: 23/11/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơtăn ing tơdế tơring MDrăk ai 50km, Hngêi trung râ má 1 La Văn Cầu, a cheăm }ư\ San ai môi hngêi trung ki xiâm [ă 2 tíu hngêi trung ki ối tung pơlê, rêm hngêi trung ki mê kơtăn dêi pó châ 5km. Xua troăng prôk hơngế [ă pá puât, kuăn pơlê rêh ối tơprâ tơpru\ng mê vâ mơhnhôk nôu pâ ăm mâu vâi o lăm troh hriâm a hngêi trung ôh tá xê tơdroăng ki tơ’lêi. Akố, mâu thái, mâu cô xuân ối pơtối athế hnê tơdjuôm lâm, athế tơkâ luâ xahpá xua troăng hơngế, mơhnhôk hok tro troh a hngêi trung.

 

         

Hiăng hmâ dêi hnoăng cheăng, thái Đỗ Công Bắc pơkuâ ngăn 2 to lâm, cho  lâm 2 [ă lâm 3, tơdroăng ki pơkuâ ngăn 2 to lâm mê nếo châ ‘nâi tơdroăng ki pá puât dêi thái cô a tíu kố. Nếo xiâm hnê ăm hok tro lâm 2 mơhriâm pơchuât chư mê athế thâ mot tung lâm 3 nếo vâ hnê lâm 3 ‘na pro môn toán. Plâ hâi ki hnê thái Bắc ôh tá toh chôu phut vâ pơtê pơto. Maluâ pá puih ó tơkéa mê, thái Bắc đi đo kơdo mơ-eăm tâi ivá tơná pói rơhêng vâ vâi o ki lâi xuân xuân chiâng pơchuât chư, chiâng chêh chư.

‘’Tâng vâ tối tờchuoâm tơdroăng hriâm dêi hok tro, lâm ki hriâm tơdjuôm ga ôh tá dâi le\m môi tiah hnê 1 to lâm. Hnê lâm ki tơdjuôm mê drêng á hnê lâm pá tá hriâm toán pá kố cho môn Tiếng Việt tung pơla hnê 2 to môn ki kố ga chía pá  păng ‘nâng. Drêng á mot hnê tung lâm 2 mê á athế pơchân mâu hok tro lâm 3 vâ vâi tơpui tơno [ai, lơ bro [ai ki lâi mê ‘lo. Xua mê, tung ko dêi mơngế thái đi đo athế tơmiât troh 2 tơdroăng, 2 to lâm. Maluâ pá puât ó tơkéa mê la á xuân kơdo mơ-eăm vâ hnê mâu vâi o châ hriâm tơniăn tiô dêi tơdroăng lâm 2 [ă lâm 3’’.

Lâm hriâm tơchôam cho lâm 2 [ă lâm 3 dêi thái Đỗ Công Bắc, hngêi trung râ má môi La Văn Cầu, cheăm }ư\ San, tơring MDrăk, kong pơlê Dak Lak

 

Tí xê to kơdo mơ-eăm tung hnê tối, mê hên thái cô dêi hngêi trung pơrá ối hơngế dêi ing rơpo\ng hngêi vâ rêm măng t^ng tơkâ luâ 50 km troăng ki hơngế vâ troh a lâm hriâm. Ti xê to prôk lăm tung hâi, hên thái cô hiăng ối tung hngêi trung maluâ ối trâm hên xahpá, la mâu thái cô akố xuân ối hơniâp ro, mơhnhôk dêi pó kơdo mơ-eăm ối akố vâ hnê chư ăm mâu vâi o hok tro. Hnê tung hngêi trung râ má môi La Văn Cầu hiăng lối 5 hơnăm kố, cô Đinh Hồng Thiên Phương, tối:

‘’Akố ôh tá ai kơchơ, u hơngế tâi nếo ai, ki hên, ngin athế rôe kế kâ ing hơngế djâ troh akố vâ ‘măn kơd^ng, kâ chôa la ngiâ. Prôk lăm trâm kong mêi troăng prôk hliâk hơngế, mâu cô kơto rơxế ôh tá kâi trâng mê hên mâu cô khoh ối koi pơtê tung hngêi trung. Klêi kơ’nâi hiăng hmâ [ă vâi o hok tro akố, hlo vâi o pá puât ó khât xuân phoih [riê hơ-ui pâ kơ vâi há, mê khoh mơ-eăm ối akố vâ hnê chư ăm mâu vâi o’’.

Thái Võ Ngọc Huỳnh, Kăn pơkuâ ngăn hngêi trung râ má môi La Văn Cầu, cheăm }ư\ San, tơring MDrăk, kong pơlê Dak Lak tối ăm ‘nâi, lâp hngêi trung kố ai 13 to lâm ai lối 300 ngế hok tro ing lâm 1 troh lâm 5, tung mê, ai 90% kơxo# mâu vâi o cho hdroâng kuăn ngo. Lâp hngêi trung ai 30 ngế kăn [o#, thái cô, mâu ngế cheăng, la lối 15 ngế hngêi trăng vâi pơrá ối kơtăn ing hngêi trung sap ing 50 troh 100 km.

Maluâ pá puât ‘na nâl tơpui, troăng prôk, tiu ối pá puât tơkéa lâi, tâi tâng mâu tơdroăng mê ôh tá kâi mơdât hiâm tuăn dêi mâu thái cô ki hơ-ui pâ kơ hok tro. Tâi tâng mâu thái cô, kăn [o#, mơngế cheăng tung hngêi trung kố đi đo tơru\m môi hiâm tuăn, mơhnhôk dêi pó vâ rêm ngế thái cô châ tơkâ luâ xaghpá, hnê chư ăm vâi o hdroâng kuăn ngo, veăng kum ôh tá xê iâ vâ mơdêk ki dâi khât dêi tơdroăng hnê hriâm a môi to hngêi trung hơngế hơngo a }ư\ San kố rế hía rế châ tơtêk.

‘’Thái cô ki hnê a hngêi trung kố ki hên hngêi trăng vâi pơrá ối hơngế. Ki vâ achê má môi ai 50 km, ki ê 100km, 70km, 60km. Hngêi trung đi đo mơhnhôk mâu vâi cô ‘na hiâm tuăn, kum ăm mâu thái cô ‘na kế tơmeăm vâ vâi hmiân tuăn hnê chư ăm vâi o hok tro a kơpong hơngế hơngo [a kơtiê xahpá kố. Tâng vâ tối, khu thái cô hiăng hmiân tuăn kơhnâ khât tung hnoăng cheăng dêi tơná, hloh hlê rơkê ple\ng mê mâu hneăng tơ’noăng dêi hngêi trung maluâ trâm pá la xuân pêi pro tro tơdroăng pơcháu’’.

Mâu hâi leh, Têt ôh tá ai reăng, ôh tá ai plâi la mâu thái cô dêi Hngêi trung râ má 1 La Văn Cầu ôh tá xo tơdroăng ki mê chiâng khéa hơ’nêng. Xua ngăn tơdroăng ki pá puât, hâk git vâ hriâm dêi vâi hdrêng akố hiăng kum ăm mâu thái cô thăm ai ivá vâ pơtối mơnhông ki hâk vâ hriâm dêi mâu vâi o hok tro kơpong kơtiê xahpá.

Hương Lý chêh

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định