Tăng ngăn hâi: 13/12/2019

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pêi pro tiô tơdroăng tơkêa ‘no on tơhrik a thôn pơlê sap ing on tơhrik tơnêi têa kong pơlê Dak Lak hneăng hơnăm 2017 – 2022, troh nôkố, kong pơlê Dak Lak hiăng pêi klêi ‘no on tơhrik ăm 31 thôn, pơlê hdroâng kuăn ngo kơpong ki xơpá [ă lối 2 rơpâu rơpo\ng châ xúa.

 

Dak Lak toi kơxái on tơhrik troh pơlê ki hngế

{ă tâi tâng kơxo# liăn ‘no ai 887 rơtal liăn, Tơdroăng tơkêa toi kơxái on tơhrik ăm 250 thôn, pơlê ki xơpá dêi 15 tơring, pơlê kong krâm, pơlê kong kơdrâm. Tâi tâng kế tơmeăm pro ki nếo [ă ‘mâi rơnêu ki ton châ vâ chê 300km troăng kơxái têi krâ kơvâ; lối 439 km troăng kơxái chía ‘ro; 256 hngêi kơmăi tơ’môe 3 pha.

 

Mâu ngế ki cheăng ‘na on tơhrik hnê mơhno túa rak tơniăn tung xúa on tơhrik

 

Troh nôkố, kong pơlê Dak Lak hiăng ‘no on tơhrik troh a 31 thôn, pơlê hdroâng kuăn ngo [ă lối 2 rơpâu rơpo\ng kuăn pơlê châ xúa. Nôkố kong pơlê xuân ối 219 thôn, pơlê tá hâi ai on tơhrik tơnêi têa. Pôa Phạm Thái, kăn pơkuâ Khu ngăn cheăng kơmăi kơmok [ă tê mơdró kong pơlê Dak lak ăm ‘nâi, vâ kum kuăn pơlê re\ng ai on tơhrik, kong pơlê pơtối mơhnhôk khu râ veăng tơlo kơxo# liăn; tơdrêng amê hnối hnê mơhno mâu tíu cheăng mơdêk re\ng tơdroăng ki ‘no liăn:

‘’Ki xiâm troh hơnăm 2020 thôn pơlê ai on tơhrik ai 99,5%. Kơxo# rơpo\ng châ xúa on tơhrik ai 99,6%. Tung pơla hdrối kố nah pêi pro tơdroăng ki pro on tơhrik a thôn, pơlê dêi Chin phuh a hneăng má 1 kong pơlê hiăng ‘no [ă tâp trăng hnhâng kơxái on tơhrik ăm 31 thôn, pơlê. Nôkố dế tối tơbleăng tơdroăng tơkêa on tơhrik ăm 14 to cheăm. Chiâng vâ tối tiah kố, thôn, pơlê ki ai on tơhrik, tơdroăng rêh ối dêi kuăn pơlê hiăng châ mơdêk. Ai on tơhrik pêi cheăng kâ, kơvâ cheăng tung thôn pơlê châ mơnhông. Tơdroăng mê hlo nhên ki tơ-[rê ‘no liăn cheăng drêng ai troăng kơxái on tơhrik tung thôn pơlê pêi pro châ tiô tơdroăng ki rơhêng vâ dêi kuăn pơlê’’.

Katarina Nga tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng