Tăng ngăn hâi: 11/7/2019

VOV4.Sêdang - Tiô tíu xiâm ngăn pơkeăng hbrâ mơdât pơreăng kong pơlê Dak Lak, pơreăng tơngê lo mơheăm tung kong pơlê dế hlo ôh tá tơniăn [ă hlo rế tâk re\ng. 15 tơring, pơlê krâm, pơlê kong kơdrâm tung kong pơlê pơrá hlo ai pơreăng tơngê lo mơheăm tâ tú [ă 152 tíu ki ai pơreăng. Riân troh hâi lơ 7 khế 7, lâp kong pơlê hiăng tơdah pơlât lối 3.500 ngế, tâk 7 hdroh tâng vâ pơchông [ă khế kố hơnăm 2018.

Hlo ôh tá tơniăn dêi pơreăng tơngê lo mơheăm, kơvâ ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât kong pơlê hiăng tơku\m po lâm hnê hriâm ăm kăn [o# ngăn pơkeăng ‘na hnoăng cheăng hbrâ mơdât pơreăng tơngê lo mơheăm sap ing kong pơlê troh tơring, cheăm, hnê mơhno mâu tíu khăm pơlât hbrâ rơnáu trếo pơkeăng, kế tơmeăm xúa tung khăm pơlât, pơkeăng pơlât vâ hbrâ mơdât [ă pơreăng tơngê lo mơheăm tâk re\ng, tơku\m xôh pơkeăng kơdê tri trôu a mâu tơring, cheăm.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng