Tăng ngăn hâi: 19/8/2020

 

VOV4.Sêdang – Tíu ki păn í [ă pơlât í peâp pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak nếo prâu tah lối 3 rơpâu to í ki tâ pơreăng kơ-ôk H5N6, mơdêk tâi tâng kơxo# í tâ pơreăng ki prâu tah xua tâ pơreăng ki tâ pơreăng kơ-ôk A/H5N6 tung pơla 3 hâi hdrối kố nah, tâk lối 6 rơpâu to a cheăm Ea Kao, pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột. Tung pơla ai pơreăng, pơtê pơtân mâu tơdroăng cheăng ki roê, tê, pơto chơ í, peâp [ă mâu hơ’nêh mâm í peâp mot tung kơpong ki ai pơreăng. 

 

 

 

 

Dak Lak: Pơtối prâu tah lối 3 rơpâu to í ki tâ pơreăng kơ-ôk A/H5N6

 

 

Mâu tơring cheăm tung kơpong ki ai pơreăng, kơpong ki xiâm dêi pơreăng pêi pro kơhnâ khât mâu troăng hơlâ hbrâ mơdât pơreăng kơ-ôk í peâp, re\ng hbrâ mơdât pôi tá ăm pơreăng châ tâ tú. Tíu păn í peâp [ă pơlât mơnăn pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak ăm ‘nâi: tung pơlê kong kơdrâm nôkố ai lối 1 rơtuh 900 to í peâp, vâ ví pơreăng tâ tú tung lâp lu, tíu păn í peâp [ă pơlât mơnăn pơlê kong kơdrâm dế mơdêk tối tơbleăng ăm mâu rơpo\ng ki păn hbrâ mơdât pơreăng, kơ koan pơlât mơnăn kô tơru\m [ă tơring cheăm, pâk pơkeăng kơ-ôk A/H5N6 ăm í peâp.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định