Tăng ngăn hâi: 21/1/2021

 

VOV4.Sêdang - Tung hơnăm 2021 kố, tơdroăng cheăng đoân [a\ tơdroăng cheăng đoân droh rơtăm a kong pơlê Dak Lak tơku\m mâu ngế vâ thăm pêi pro tơdroăng pơxiâm tăng cheăng pêi, tăng cheăng pêi tung đoân viên droh rơtăm. Kố cho tơdroăng pêi cheăng tung hơnăm dêi rơxông ối nếo Dak Lak châ pơkâ a hneăng hôp mơgêi tơdroăng pêi cheăng đoân [a\ tơdroăng cheăng droh rơtăm pho#m xông kân tơku\m po kơxo lơ 20/1. Tung hơnăm hiăng hluâ, mâu tơdroăng pêi cheăng [a\ tơdroăng cheăng dêi Đoân châ po rơdâ châ tơ-[rê. Mâu khu râ Đoân hiăng pêi pro lối 1.300 tơmeăm khoăng, tơdroăng cheăng droh rơtăm [a\ tâi tâng kơnâ lối 21 rơtal liăn; tơku\m po 41 roh pleăng mơheăm, châ xo lối 13.000 tơdrong mơheăm. Tung tơdroăng pêi cheăng hbrâ mơdât pơrea\ng Covid 19 [a\ pơrea\ng êi rơtốu krôk, lâp kong pơlê hiăng mơhnhôk [a\ xing xoăng tê kơtê 400 rơpâu to ki pâng rơkong môh, 23 rơpâu 800 kơ’lo [a\ lối 11 rơpâu lit têa xếo ko\ng kơdê pơrea\ng; lăm pôu [a\ diâp lối 6 rơpâu 500 kơxuô tơmeăm ăm mâu rơpo\ng ki tro tơdjâk xua pơrea\ng; mơjiâng [a\ pơtối rak 519 đo#i droh rơteăm pleăng hnoăng cheăng hbrâ mơdât pơrea\ng.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định