Tăng ngăn hâi: 28/11/2020

 

 

7.VOV4.Sêdang - Tung 2 hâi, lơ 27 – 28/11, Khu droh rơtăm [a\ Ko\ng đoân {ơrô Kan sát hbrâ tơpâ on chếo  [a\ to\ng xo mơngế hliăng tiâ xahpá, Ko\ng an kong pơlê Dak Lak tơru\m [a\ Khu lăm to\ng kum kơpeăng ko\ng nhuo#m pâ tơku\m po tơdroăng Kum hok tro kơtiê a Hngêi ối pơtê kơhâi dế hngêi trung râ má môi }ư Mlan, cheăm }ư Mlan, tơring Ea Súp, kong pơlê Dak Lak.

 

 

Dak Lak: Tơdroăng xua hok tro kơtiê a tơring tíu tơkăng kong Ea Sup 

 

Akố, mâu khu cheăng hiăng tơru\m tơku\m po pơtâng tối ‘na luât hbrâ tơpâ on chếo [a\ to\ng kum mơngế hliăng tiâ ăm 50 ngế thái cô [a\ 400 ngế hok tro râ má môi }ư Mlan. Tơdrêng amê pro [a\ diâp ăm 80 to kơ-[âng tăng, 5 kơ-[âng kâ hmê, kế hbâ ếo [a\ 100 kế ki kơtúa hmân ếo, kơ-[in tơpâ on chếo ăm hngêi ối pơtê kơhâi dế hngêi trung râ má môi }ư Mlan [a\ tâi tâng kơnâ lối 25 rơtuh liăn.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định