Tăng ngăn hâi: 11/7/2019

VOV4.Sêdang - Pá puât ‘na mơngế pêi cheăng pro troăng hơlâ tăng xêh kơxo# liăn dêi kơvâ ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât kong pơlê Dak Nông thăm rế pá châ pêi pro. Kố cho tơdroăng châ tơmâng pêi pro a Hneăng hôp má 9, Ho#i đong kong pơlê Dak Nông hneăng III, tơku\m po kơxê lơ 10/7.

Tơbleăng a hneăng hôp, kong pơlê Dak Nông ai vâ chê 1.600 ngế kăn [o#, mơngế ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât, tung mê ai 475 [ok thái pơkeăng, châ lối 30%. Kơxo# [ok thái pơkeăng chuyên khoa luâ tâ đăi hok bu ai 42 ngế, châ dâng 2,7%. {a\ mơngế pêi cheăng kố, Dak Nông dế ôh tá tu\m dâng 600 ngế [ok thái pơkeăng, thái pơkeăng.

Mâu hơnăm hiăng hluâ, Dak Nông hiăng ai hên troăng hơlâ kơjo, mơhnhôk [ok thái pơkeăng pêi cheăng a kong pơlê laga ôh tá châ tiô kal vâ. Hneăng hơnăm 2016 – 2018, bu mơhnhôk châ 23 ngế [ok thái pơkeăng tiô pơkâ 93 ngế.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng