Tăng ngăn hâi: 12/8/2020


 

VOV4.Sêdang – Lối 8 hơnăm hdrối, tơdroăng ki ‘no on tơhrik ăm kong pơlê Mondulkiri, kong têa Kul châ Ko\ng ti on tơhrik Dak Nông pêi pro tơ-[rê, rơkê ôh tá la lâi pơtê hơ’leh. Ing mê, veăng kum mơjiâng [ă mơdêk tơru\m cheăng [ă tơnêi têa ki achê tơru\m tơroâ. Sap ing apoăng hơnăm troh nôkố, on tơhrik tê ngi kong pơlê Mondulkiri, kong têa Kul dêi ko\ng ti kố châ lối 5,1 kWh, tơ’mô [ă kơxo# liăn châ xo 13,6 rơtal liăn, tâk 14,3% tâng vâ pơchông [ă khế kố hơnăm nah.

Ko\ng ti on tơhrik Dak Nông pơxiâm ‘no on tơhrik ăm kong pơlê Mondulkiri, kong têa Kul sap ing hơnăm 2012, ho\ng troăng kơxái trung áp vâ chê 200km sap ing tơring Dak Song, kong pơlê Dak Nông prôk tơkâ luâ bo cheăng Bu Prăng troh Mondulkiri. Ki dâi le\m dêi on tơhrik tê ngi kong pơlê kong têa Kul tâk tơ’mô ing mâu hơnăm tá kơxo# [ă ki dâi le\m.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng