Tăng ngăn hâi: 26/11/2019

VOV4.Sêdang - Pêi pro tơdroăng tơ’noăng ‘’Khu lêng tơdjuôm ivá mơjiâng thôn pơlê nếo’’, tung hneăng hơnăm 2017 – 2020, mâu đông lêng tung kong pơlê Gia Lai hiăng tơdah kum 35 to cheăm. Mâu tíu cheăng hiăng hbrâ tơru\m krá tơniăn [a\ mâu tơring tung tơdroăng séa ngăn, mơnhên hnoăng cheăng, troăng pêi, túa pêi ki tơtro [a\ ivá dêi rêm đông lêng vâ kum kuăn pơlê châ tơ-[rê, kum hên tung mơjiâng pơlê, cheăm thôn pơlê nếo.

 

 

A trêi hngêi râ má 4 dế mơjiâng pro, tơvâ tơvân hên tơdroăng cheăng la pôa Đinh Văn Vơi, pơlê Hà Đừng 1, cheăm Đăk Rong hâk phiu ăm ‘nâi, ối pá to lâi hâi ah ‘nôi, rơpo\ng a kô ai hngêi nếo. Pơla kố, ‘na trêi hngêi hiăng meăn klêi châ lối tơdế, vâ châ chât ngế kăn [o#, mâu lêng mô đo#i dêi Trung đoân 1, Sư đoân {o# [inh 2, Kuân khu 5 dế mơjiâng pro hiăng vâ klêi hngêi. Tơdroăng púi vâ tung hên hơnăm dêi rơpo\ng hngêi pôa Vơi hiăng vâ chiâng ai păng ‘nâng.

Tiô pôa Vơi, rơpo\ng hngêi pôa cho kơtiê xahpá, hmê kâ pá ai tu\m, tơdroăng mơjiâng pro hngêi le\m tiah mê cho pá vâ kâi châ, plâ tung hên hơnăm ối to tung hngêi hlá xá, mơnât phêa. Mơhúa ai tơnêi têa veăng kum, mô đo#i [ă rơpo\ng hngêi pôa châ pro môi toăng hngêi:

‘’Rơpo\ng hngêi á kơtiê, ôh tá ai ivá châ mơjiâng pro hngêi ối le\m. Châ Đảng, Tơnêi têa tơmâng to\ng kum [ă hlối ai mô đo#i veăng kum pro hngêi, rơpo\ng á mơnê hên [ă xo ah hmôi kô mơ-eăm pêi cheăng vâ mơnhông dêi rơpo\ng hngêi’’.

Veăng kum kuăn pơlê mơjiâng pro hngêi, ngế lêng Trương Hồng Thái, Tiêuh đoân 1, Sư đoân {o# [inh 2, Kuân khu 5, ăm ‘nâi, ngoh hâk vâ châ đông kố rah lăm kum kuăn pơlê. Rơtế ối, rơtế pêi [ă kum kuăn pơlê ối achê hlối hmâ hơ-ui pâ dêi rơpó. Ngoh xuân châ hriâm hên tơdroăng amê [ă ki sôk ro dêi kuăn pơlê cho tơdroăng sôk ro dêi mâu lêng môi tiah ngoh:

‘’Hak tơngăm ăm kơ á [ă đông drêng xo pêi hnoăng cheăng hnê mơhnhôk hơnăm 2019, ‘nâi nhên tơdroăng cheăng pêi xuân hlối mơ-eăm drêng troh akố kum kuăn pơlê tơniăn tung rêh ối xuân môi tiah pro hngêi nếo. Châ kum kuăn pơlê a hâk phiu, mơ-eăm pê klêi hnoăng cheăng pơcháu, pêi tro tiô pơkâ pêi re\ng vâ kuăn pơlê tơniăn tung rêh ối’’.

Tơdroăng kuăn pơlê rơtế ‘no ivá mơjiâng thôn pơlê nếo châ mâu lêng a đông tơring K[ang pêi pro sap ing hơnăm 2017 troh nôkố. {ă chât hâi pêi cheăng, rơtal liăn xua mâu kăn [o#, mâu lêng mâu tíu pêi cheăng veăng tơlo hiăng kum mơjiâng pro nếo vâ chê 30 toăng hngêi 4 râ, pro nếo [ă ‘nhê hr^ng to hngêi pro [ă loăng pơtân djâ lăm pro a tíu ối tơniăn, krá kâk tâ. Tơdrêng amê, mâu kăn [o#, mâu lêng ối veăng kum pro troăng, pro têa krúa, kâng rơchôa, cho troăng mơ’no têa hiu, chiâ klôh têa, xuân môi tiah kum hnê kuăn pơlê pêi cheăng kâ, mơnhông pêi chiâk deăng.

Lăm kum kuăn pơlê, Đăi u\i Lê Tấn Thành,  Chính trị viên Tiêuh đoân 2, Trung đoân 1, Sư đoân 2, Kuân khu 5, ăm ‘nâi vâ tơdroăng cheăng hnê mơhnhôk trâu rơdâ, ai pơxúa, đông kố hiăng tơru\m krá [ă Khu hnê mơhnhôk Đảng tơring K[ang xuân môi tiah khu râ kăn cheăm. Ing mê, đông mơjiâng pơkâ nhên tơrêm tơdroăng cheăng pêi tơtro [ă tơdroăng ki ai khât:

 ‘’Pêi pro tiô pơkâ dêi Vi [an kong pơlê Gia Lai [ă pơkâ pêi tơdroăng cheăng hnê mơhnhôk dêi Sư đoân 2, đông lêng ngin rêm ngế ‘nâi nhên ‘na tuăn tơmiât, tơdroăng mơjiâng pơkâ, mơ-eăm mơjiâng kăn [o# mâu lêng ki lăm cheăng ukố umê mot pêi tơdroăng cheăng hnê mơhnhôk kum kuăn pơlê tơring K[ang mơjiâng thôn pơlê nếo’’.

Kum kuăn pơlê mơjiâng thôn pơlê nếo cho môi tung mâu tơdroăng cheăng hnê mơhnhôk ki kal dêi mâu đông lêng a tơring K[ang, kong pơlê Gia Lai tung hên hơnăm hiăng luâ. {ă mâu tơdroăng pêi cheăng ai pơxúa khât, mâu đông lêng a tơring K[ang rơtế ‘no ivá kum kuăn pơlê tơniăn tơdroăng rêh ối, kơ’nâi mê, kum kuăn pơlê pêi tơ-[rê tơdroăng pơkâ mơjiâng thôn pơlê.  Tơdroăng mâu lêng [ă kuăn pơlê a pơlê Nup khên tơnôu kố thăm rế hmâ tơru\m krá khât [ă dêi rơpó.

Công Bắc chêh

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng