Tăng ngăn hâi: 23/11/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Klêi kơ’nâi vâ chê 5 hơnăm pêi pro tơdroăng pơkâ dêi tơnêi têa ‘na kơdroh kơtiê krá ton (hơnăm 2016 – 2020), kơxo# rơpo\ng kơtiê a Gia Lai hiăng kơdroh sap ing 19,7% chu ối pá xôp 4,5%. Malối, a mâu pơlê hdroâng kuăn ngo ki ai kơxo# rơpo\ng kơtiê hiăng kơdroh sap 40,2% chu ối pá xôp 6,5%; kuăn pơlê hiăng hơ’lêh túa tơmiât, túa pêi; hơ’leh mâu hdrê pêt; tăng tơdroăng cheăng kâ pêi lo tơ’nôm liăn krá ton. Tơdroăng kố hiăng ăm hlo mâu ivá mơ-eăm dêi Đảng [o#, khu kăn pơkuâ rêm râ tung kong pơlê, tung tơdroăng ki tối tơbleăng châ tơ-[rê mâu tơdroăng tơkêa kơdroh kơtiê.

           

 

Rế ăm dêi khu pú pái dêi rơpo\ng rêi nhâ, nâ Sang, pơlê Chrơng 2, cheăm Đăk Ta Ley, tơring ‘Mang Yang rế phiu ro hơ’muăn ‘na tơdroăng mơ-eăm hluăn kơtiê dêi rơpo\ng tơná. Nâ Sang tối ăm ‘nâi, rơpo\ng nâ ai 2 ha chiâk deăng, laga ki hên cho pêt pôm loăng [a\ chối báu, xua mê hên hơnăm xuân ôh tá kâi hluăn ing kơklêa drêng tá hâi troh rơnó pôe xo tơmeăm, tơdroăng rêh ối rêm hâi xuân pá puât, ôh tá ai tu\m tơmeăm khoăng.

Hơnăm 2018, on veăng nâ Sang châ Vi [an cheăm diâp ăm 2 to pu pái kăn. Klêi kơ’nâi vâ chê 2 hơnăm păn, nôkố rơpo\ng nâ hiăng ai khu pu pái 8 to. Xuân kơnôm kăn [o# hnê pêi chiâk deăng cheăm mơhnhôk, hnê mơhno, nâ Sang khên tơnôu mung liăn ing hngêi arak liăn kum rêh ối pơlê pơla vâ pêt 1 ha kơphế.

Kuăn pơlê hơ’leh hdrê pêt, kơjo pêt loăng plâi ki pêi châ liăn hên, châ tơ-[rê cheăng kâ

 

Nâ Sang tối ăm ‘nâi, klêi kơ’nâi hên hơnăm mơ-eăm, mơ’nui hơnăm 2020, rơpo\ng nâ Sang hiăng hluăn ing kơtiê:

‘Mơnê khu râ kăn pơkuâ cheăm hiăng kum rơpo\ng á môi tơpéa to pu pái kăn [a\ rơpo\ng rôe tơ’nôm 4 to nếo vâ păn. Troh nôkố, tơdrốu to pu pái kố gá hiăng ai kuăn châ 13 to pu pái kuăn. Rơpo\ng mơnê Đảng, Tơnêi têa hiăng tơmâng to\ng kum rơpo\ng á’’.

Gia Lai ai vâ chê tơdế pơ’leăng mâ mơngế cho vâi krâ hdroâng kuăn ngo, ki hên cho mơngế Jarai [a\ Bơhnéa. Hơnăm 2015, kơxo# rơpo\ng kơtiê dêi kong pơlê cho 19,7%. Tung mê, ai lối 40% rơpo\ng kơtiê cho mơngế vâi krâ hdroâng kuăn ngo. Xua mê, tơdroăng xăm kơklêa kơdroh kơtiê a kơpong kuăn pơlê kố đi đo châ Đảng [o#, khu râ kăn pơkuâ kong pơlê mơnhên cho hnoăng cheăng ki kal. Tung pơla 5 hơnăm sap hơnăm 2016 troh nôkố, tâi tâng kơxo# pêi pro Tơdroăng pơkâ xiâm tơnêi têa ‘na kơdroh kơtiê krá tơniăn a kong pơlê cho 1268 rơtal liăn; Khu pơkuâ hnê ngăn Đảng kong pơlê Gia Lai tơbleăng Pơkâ kơxo# 05-NQ/TU hâi lơ 12/4/2017, ‘na kơdroh kơtiê re\ng [a\ krá tơniăn kơxo# rơpo\ng kơtiê tung vâi krâ hdroâng kuăn ngo hneăng hơnăm 2017 – 2020 [a\ pơkâ pêi troh hơnăm 2025.

Rơpo\ng kơtiê hdroâng kuăn ngo châ to\ng kum hdrê pêt, mơnăn păn vâ mơnhông mơdêk cheăng kâ

 

Pơtối mê, mâu tơdroăng tơkêa bro kơdroh kơtiê tung tơdroăng tơku\m to\ng kum rơpo\ng kơtiê mâu kế tơmeăm khoăng môi tiah hngêi ối, hơ’leh hdrê pêt, mơnăn păn, mơdêk tơdroăng rêh ối, krâu khât tung rak ngăn khăm pơlât [a\ hía he… {a\ tơdroăng pêi pro châ tơ-[rê mâu tơdroăng, tá mâu tơdroăng cheăng hdrối nah pá puât, tơdroăng xăm kơklêa kơdroh kơtiê xuân ai troăng xông tơtêk xo\n. Pôa Lê Văn Cửu, Kăn hnê ngăn Vi [an cheăm Ia Dreng, tơring }ư\ Pưh tối ăm ‘nâi:

‘’{a\ tâi tâng kơxo# liăn, ngin hiăng pro tơ’lêi hlâu ăm vâi krâ hơ’leh hdrê pêt, pro tơ’lêi hlâu ăm vâi krâ mung liăn mơnhông mơdêk cheăng kâ, păn ro, păn chu. Troh nôkố ngin u ối 102 rơpo\ng kơtiê, châ 6,71%’’.

Kế tơmeăm hdoăng têa kroăng a tơring }ư\ Pưh

 

Jâ Rơ]om Sa Duyên, Kăn pơkuâ cheăng pêi – Mô đo#i rong [a\ pơlê pơla kong pơlê Gia Lai tối ăm ‘nâi, tiô tối hdrối troh mơ’nui hơnăm 2020, kơxo# rơpo\ng kơtiê dêi kong pơlê Gia Lai u ối pá kơdâm 4,5%, ki rơhêng vâ tối kơxo# rơpo\ng kơtiê tung vâi krâ hdroâng kuăn ngo tiô tối hdrối u ối pá kơdâm 6,25%. Ki rơhêng vâ tối, troh nôkố, tâi tâng mâu rơpo\ng ai hnoăng tơnêi têa ai tơdroăng rêh ối pá puât a kong pơlê, pơrá hiăng hluăn ing kơtiê. Tiô jâ Rơ]om Sa Duyên, tung la ngiâ, mâu tơring kal pơtối tơmâng vâ kuăn pơlê ôh tá vêh kơklêa kơtiê xếo:

‘’Rơpo\ng vâ chê kơtiê [a\ rơpo\ng kơtiê nếo hluăn ing kơtiê ối hên tơdroăng pá puât. Mơni vâi kô tơ’lêi vêh kơtiê nếo. Khu râ cheăng đi đo mơhnhôk, pơchân mâu tơring cheăm tơmâng troh 2 khu ngế kố, pơtối po rơdâ mâu troăng hơlâ vâ rơpo\ng kơtiê mơnhông pêi kâ, mơdêk pêi lo liăn, hluăn ing kơtiê krá tơniăn tâ’’.

{a\ mâu tơdroăng mơ-eăm dêi khu cheăng kal kí a kong pơlê, tơdroăng xăm kơklêa kơdroh kơtiê tung kơpong hdroâng kuăn ngo a Gia Lai dế ai mâu tơdroăng châ tơ-[rê hên, pro hơ’leh tơdroăng rêh ối dêi vâi krâ kuăn pơlê, ki rơhêng vâ tối a mâu kơpong hơngế hơngo.

Nguyễn Thảo chêh

Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định