Tăng ngăn hâi: 18/1/2020

VOV4.Sêdang - Kong pơlê Dak Nong nếo po leh tơbleăng pơkâ dêi Vi [an pơkuâ cheăng Kuô#k ho#i ‘na tơdroăng mơjiâng pơlê kong krâm Gia Nghĩa, kong pơlê Dak Nông. Tiah mê cho klăng 16 hơnăm pơtối mơjiâng kong pơlê Dak Nông, Gia Nghĩa ing môi pơlê ki ku\n ối trâm hên xahpá dêi Dak Lak (ton nah) hiăng mơ-eăm mơnhông chiâng môi kơpho# nếo, xiâm pơlê dêi kuăn ngo M’nông peăng hdroh mâ hâi lo Tây Nguyên.

 

 

Tung mâu hâi ki kố, Gia Nghĩa, kong pơlê Dak Nông hlo to mơngiơk hlá cơ, [ăng-rôl tơdah hơnăm nếo Canh Tý 2020. Tung tơdroăng phiu ro rơnó Hơngui nếo, mâu ngế Dak Nông rế sôk ro tâ xua kố cho kong pơlê ki má mơ’nui tung lâp tơnêi têa ai pơlê kong kơdrâm: kơpho# Gia Nghĩa, tíu xiâm chêh pro hlá mơ-éa, cheăng kâ, mơhno túa le\m tro dêi kong pơlê. Pôa Phạm Công Chiến, Kăn hnê ngăn Vi [an bêng Quảng Thành, pơlê kong kơdrâm Gia Nghĩa, ối chôu pâ môi tiah in mâu hâi ki apoăng ‘na Gia Nghĩa, môi pơlê kân ki ku\n dêi tơring Dak Nông (ton nah).

Hơnăm 2004, Tơnêi têa pơkâ mơjiâng kong pơlê Dak Nông [ă rah xo Gia Nghĩa pro tíu xiâm ‘na chêh bro hlá mơ-éa. Tâi tâng mâu tơdroăng sap ing hngêi trăng, troăng kloăng, cheăng kâ, pơlê pơla [ă hên ki ê dêi Gia Nghĩa pơrá ối xơpá khât.

 

 

Pơlê kong kơdrâm Gia Nghĩa – kơpho# tơnêi tíu ki tơru\m tơroâ peăng hdroh Tây Nguyên

 

Sap ing môi kơpong tơnêi kơtiê má môi Tây Nguyên rôh ki mê nah, Dak Nông hiăng mơ-eăm hiăng mơ-eăm ivá, rế tơniăn kơ koan pơkuâ ngăn tơnêi têa, rế tơku\m mơhnhôk mâu kơxo# liăn mơnhông tơdroăng cheăng kâ rêh ối pơlê pơla. Klăng 6 hơnăm kơdo mơ-eăm, Gia Nghĩa hiăng mơ-eăm dêi tơná tơxâng cho pơlê kong kơdrâm tíu xiâm kong pơlê Dak Nông. Tung tơdroăng ki tơ-[rê mê ai tơdroăng mơnhông mơdêk rơdêi dêi Quảng Thành, cheăm ki nếo châ hơ’leh chiâng bêng.

Pôa Phạm Công Chiến, ăm ‘nâi:

‘’Châ tơdroăng ki tơmâng ngăn dêi rêm râ hiăng ‘no liăn mơjiâng pro hngêi trăng troăng klông, kế tơmeăm malối cho troăng, on tơhrik, hngêi pơkeăng vâ mơdêk kơpho# Gia Nghĩa, Quảng Thành rơtế [ă tơdroăng ki veăng kum dêi mâu khu pơkuâ tơdroăng kal kí tối tơbleăng mơhnhôk kuăn pơlê pêi pro tro troăng hơlâ pơkâ dêi Đảng, rơkê ple\ng nhên ‘na hnoăng cheăng mơjiâng bêng Quảng Thành.

Mơhnhôk kuăn pơlê mơjiâng túa rêh ối hlê ple\ng a kơpho#, veăng mơjiâng kơpho# rế hía rế rơkê ple\ng, pêi klêi 19/19 tơdroăng pơkâ tung hơnăm hiăng hdrối vâ mơjiâng bêng Quảng Thành’’.

 

 

Pơlê kong kơdrâm Gia Nghĩa dế hơ’leh nếo [ă mơnhông rêm hâi

 

Tơdroăng ki hơ’leh dêi tơná dêi pơlê kong kơdrâm Gia Nghĩa châ tơmâng xo mâu tơdroăng pêi pro ki pơxúa: Ki rơdêi ‘na cheăng kâ rêm hơnăm châ vâ chê 18%; pêi lo liăn rêm ngế hơnăm 2019 châ lối 62 rơtuh liăn, tâk 6 hdroh tâng pơchông [ă 2005; tâi tâng kơxo# liăn nâp vâ chê 1 rơpâu rơtal liăn, tâk 35 hdroh tâng pơchông [ă hơnăm ki nếo mơjiâng kong pơlê.

Pôa Nguyễn Đức Nguyên, kăn pơkuâ ngăn Đảng pơlê kong kơdrâm Gia Nghĩa ăm ‘nâi: Pak^ng ivá mơ-eăm hơ’leh chêh pro hlá mơ-éa, pơlê kong kơdrâm kô mơdêk tơdroăng ki mơhnhôk tơlo liăn ăm tơdroăng ki ‘no cheăng mơnhông mơdêk. Gia Nghĩa pơtối mơdêk re\ng tơdroăng ki pêi klêi mâu tơdroăng tơkêa bro ki kân, xúa tơ-[rê mâu kơxo# liăn ‘no cheăng vâ pro ivá mơnhông mơdêk cheăng kâ rêh ối pơlê pơla.

‘’Chiâng pơlê kong kơdrâm ôh ti xê cho pơkâ má mơ’nui dêi Đảng [o#, khu kăn pơkuâ dêi Gia Nghĩa, mê ngin pơtối ‘no liăn mơjiâng pro hngêi trăng, troăng klông, mơdêk tơdroăng rêh ối dêi kuăn pơlê tung pơlê kong kơdrâm, xua mê 2020 [ă tung hơnăm ki pơtối, ngin rơhêng vâ khu pơkuâ ngăn Đảng, Vi [an hnê ngăn kong pơlê kal ai troăng hơlâ ki xiâm [ă tơku\m to\ng kum liăn mơjiâng pro mâu kế tơmeăm xuân môi tiah tuăn hiâm vâ ‘no cheăng pro hngêi trăng troăng klông [ă pơtối ‘mâi rơnêu kơpho# tung la ngiâ’’.

Gia Nghĩa rơnó hơngui kố môi tiah sôk ro tâ. Mơngiơk hơngui hiăng troh a kơpong tơnêi peăng hdroh Tây Nguyên. Pơlê kong kơdrâm nếo dế prôk tung tơdroăng ki ai to tơdroăng ki loi tơngah.

 

Hoàng Qui chêh

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng