Tăng ngăn hâi: 14/1/2021


VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 13/1, a Hà Nội, pôa Trần Thanh Mẫn, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn Vi [an xiâm Măt tra#n tơnêi têa Việt Nam, Kăn xiâm pho\ hnê ngăn Ho#i đong tâ ph^u tơnêi têa, Ngế xiâm pơkuâ hnê tối a hneăng hôp roh má 1 dêi Khu hnê tơdroăng tâ ph^u rah xo kăn Kuo#k ho#i hneăng 15 [ă mâu kăn Ho#i đong hnê ngăn kuăn pơlê rêm râ hneăng hơnăm 2021 – 2026.

Rôh tâ ph^u rah xo kăn Kuo#k ho#i hneăng 15 [ă Ho#i đông hnê ngăn kuăn pơlê rêm râ hneăng hơnăm 2021-2026 cho tơdroăng kal khât dêi tơnêi têa, po klêi dêi hneăng hôp mâu kăn tung lâp tơnêi têa roh má 13 dêi Đảng, rơtế [ă tơdroăng cheăng kăn [o#, tơdjâk troh hnoăng cheăng pêi rêm râ, mâu kơvâ cheăng.

Pôa Trần Thanh Mẫn thế, tơdroăng cheăng hbrâ tâ ph^u rah xo kăn thế châ pêi pro kơtăng tro tuăn kuăn pơlê, teăm tơdrêng, tro tiô luât. Tiô tối hdrối, hâi lơ 5/2/2021 kô po hneăng hôp tơpui roh má 1; hâi khế pro hneăng hôp roh má 2 klêi hdrối lơ 19/3/2021 [ă Hneăng hôp  roh má 3 klêi hdrối lơ 18/4/2021.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định