Tăng ngăn hâi: 7/2/2015

VOV4.Sêdang - Hla tơbleăng Hàn Quốc a hâi lơ 6 khế 2, chêh tiu rơkong dêi pôa Ryoo Kihl-jae, Kăn xiâm pơkuâ ngăn ‘na mơhnhôk tơru\m cheă dêi kong têa Hàn Quốc tối ăm ‘nâi: Hàn Quốc dế hbrâ ‘nhiê mâu luât pơkâ pơxâu phak kong têa Triêu Tiên. La tơdroăng ‘nhiê tah luât pơxâu phak mê bu châ pêi pro la lâi Triều Tiên pro tro mâu tơdroăng pơkâ thế ing po hneăng hôp tơpui tơno. Tơdroăng pôa Ryoo Kihl-jae tối tơbleăng châ hdró ăm hlo tung la ngiâ kố ah, chin phuh dêi jâ Park Geun-hye, Kăn xiâm pơkuâ kong têa kôm [e#n rơkế tâ tâng vâ pơchông [ă chin phuh ki dế pơkuâ pơkâ luât pơxâu phak [ă kong têa Triều Tiên.

Gương tơplôu

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định