Tăng ngăn hâi: 24/10/2020

VOV4.Sêdang - Khu xiâm tơpui kâ kong têa Hàn Quốc tối ăm ‘nâi, kong têa kố hiăng pơkâ to\ng kum 300 rơpâu dollars kum Việt Nam rơnêu kế tơmeăm khoăng ki tro lu\p xua kong mêi têa kân lân lu achê kố a peăng tơdế Tơnêi têa. Tiô tơdroăng ing Khu xiâm tơpui kâ Hàn Quốc, xua kong mêi kân lân lu ton sap ing hâi lơ 6/10, a peăng tơdế tơnêi têa Việt Nam hiăng ai lối 100 ngế hlâ, lối 90 rơpâu ngế kuăn pơlê thế xe\n ối tíu ki ê, lối 130 rơpâu toăng hngêi tro têa lân lu, tro lu\p ‘na kế tơmeăm khoăng cho hên.

Khu xiâm tơpui kâ kong têa Hàn Quốc pói tơngah kơxo# liăn kố kô kum mâu kuăn pơlê ki dế xe\n ối re\ng châ to\ng kum thâ, rak tơniăn tơdroăng rêh ối klêi kơ’nâi kong mêi têa kân lân lu. Tung la ngiâ, Chin phuh Hàn Quốc kô pơtối mơ-eăm to\ng kum mâu kong têa [a\ kuăn pơlê dế trâm pá, ôh tá xê to tro lu\p xua kong prâi pro ôh tá tơniăn mê ối xua mâu roh ôh tá tơniăn xua tơdroăng ki ê há.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định