Tăng ngăn hâi: 29/9/2020

VOV4.Sêdang - Pơtối tơdroăng chêh pơtroh ăm hneăng hôp mâu kăn Đảng roh má 16, Đảng [o# kong pơlê Gia Lai hneăng 2020-2025, kong xêi lơ 28/9, Hneăng hôp hiăng tâ ph^u rah xo Khu kăn Đảng [o# kong pơlê hneăng ki nếo ai 53 ngế. Ing kơxo# ph^u rah xo vâ môi tuăn dêi mâu khu tơpui tơno, Hneăng hôp hiăng tâ ph^u rah xo 53 ngế đảng viên mot tung Khu Đảng [o# kong pơlê hneăng 16 tung inâi mâu ngế rah chêh ai 59 ngế.

Hneăng hôp xuân hiăng xo ph^u tơbleăng dêi mâu ki hôp ‘na mơngế ki pro Kăn hnê ngăn Đảng hneăng má 16 [ă pôa Hồ Văn Niên, Ngế ki hbrâ vâ rah xo tung khu kăn Đảng, Kăn hnê ngăn Đảng kong pơlê hneăng má 15, Ngế pơkuâ khu kăn Kuo#k ho#i kong pơlê. Tơdroăng mê châ hên kuăn pơlê tơmâng vâ ‘nâi sap ing hdrối vâ po hneăng hôp cho tung inâi mâu ngế lo tơ-[riât mot tung Khu kăn hneăng má 16, 2  đảng viên nếo tro Vi [an séa ngăn xiâm tơnêi têa mơ’no, mơ’nui kơxo# ph^u rah xo a hneăng hôp, ai 2 ngế đảng viên mê ôh tá châ rah xo mot cheăng tung Khu kăn Đảng [o# kong pơlê, hneăng 2020-2025.

Hâi lơ 29/9, hneăng hôp tơmâng tối tơbleăng Hneăng hôp má môi dêi Khu kăn Đảng [o# kong pơlê Gia lai hneăng má 16 [ă tâ ph^u rah xo mâu ngế veăng hôp mâu kăn tung lâp tơnêi têa Hneăng má 13 dêi Đảng.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định