Tăng ngăn hâi: 24/10/2020

VOV4.Sêdang - Khu xiâm ngăn ‘na khoa hok [ă ko\ng nge# tơru\m [ă Khu pơkuâ ngăn Đoân droh rơtăm kong pơlê Gia Lai [ă Khu mơdró rơkê hơnăm ối nếo dêi kong pơlê tơku\m po hneăng hôp tơpui ‘na khoa hok Pơxiâm pêi cheăng hriăn ple\ng tơdroăng ki nếo. Kố cho 1 tung 5 tơdroăng pêi pro dêi Hâi khu pơxiâm pêi cheăng dêi kong pơlê Gia Lai rôh má 1 hơnăm 2020.

A hneăng hôp tơpui tơno, mâu khu mơdró, mâu ki hriăn ple\ng tơdroăng pêi cheăng [ă Khu mâu droh rơtăm châ tơbleăng ’na hnoăng cheăng dêi khu tơru\m, luât pơkâ to\ng kum pơxiâm pêi cheăng dêi mâu kăn veăng tơpui tơno ‘na tơdroăng hnê hriâm [ă tơbleăng tơdroăng cheăng pêi veăng kum, mơjiâng tơmeăm khoăng hơ’leh nếo, Ing mê, mơhnhôk tơmiât tơdroăng ki tro hơ’leh tơdroăng hriăn ple\ng ‘na pêi cheăng dêi mâu ngế tung kuăn pơlê, vâ rế ai hên mâu khu ‘no liăn kum pơxiâm pêi cheăng tung kong pơlê.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định