Tăng ngăn hâi: 15/1/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Veăng [a\ xông tơpui a Hneăng hôp kăn teăng mâ lâp tơnêi têa Khu tơru\m mâu Khu pơkuâ Văn hok nghe# thuât Việt Nam, jâ Nguyễn Thị Kim Ngân, Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i mơnhên, Đảng, Tơnêi têa đi đo hbrâ pro tơ’lêi hlâu má môi ăm tơdroăng chêh bro văn hok, nge# thuât, mâu troăng hơlâ, troăng pơkâ pêi dêi Đảng ‘na văn hok, nge# thuât hiăng teăm tơdrêng pro chiâng luât, troăng hơlâ, mơjiâng luât ăm hên tơdroăng ối tung kơvâ văn hok, nge# thuât.

Hneăng hơnăm 2020 – 2025, Khu tơru\m mâu Khu pơkuâ văn hok, nge# thuât Việt Nam kal pơtối hlê ple\ng pêi tu\m, trâu hơngế tiô troăng hơlâ, troăng pơkâ pêi dêi Đảng, ki má lối cho Pơkâ Hneăng hôp roh má XIII dêi Đảng, Pơkâ kơxo# 33 dêi Khu xiâm pơkuâ tơnêi têa hneăng má XI ‘’ ‘Na mơjiâng [a\ mơnhông khôi túa le\m tro, kuăn mơngế Việt Nam tơxâng tiô pơkâ mơnhông mơdêk krá tơniăn tơnêi têa’’.

Jâ Nguyễn Thị Kim Ngân, Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i tối nhên, la ngiâ dêi tơdroăng văn hok, nge# thuât tơnêi têa ‘măn pêng kơxah dêi mâu rơxông văn nge# sih, tung mê ai rơxông nếo. Xua mê, tung hneăng la ngiâ, Khu tơru\m mơnhên tơdroăng châ hlo, tơku\m, hnê tơ’nôm, kum mâu ngế rơkê hơnăm ối nếo mơnhông châ tơ-[rê hên.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định