Tăng ngăn hâi: 22/1/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Tiô rơkong krếo thế dêi pôa Darussalam Dato Erywan Pehin Yusof, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Brunei, hâi lơ 21/1/2021, pôa Phạm Bình Minh, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa, Ngế xiâm tơpui kâ hiăng pơkuâ xiâm khu râ kăn Việt Nam veăng a Hneăng hôp ku\n Ngế xiâm tơpui kâ ASEAN tiô troăng mơ’no tơdrêng tung um tơvi.

Xông tơpui a Hneăng hôp, pôa Phạm Bình Minh mơnhên kô môi tuăn [a\ tơru\m krá tơniăn [a\ Brunei [a\ mâu kong têa ASEAN vâ pêi pro mâu pơkâ, kơjo pơkâ mơ’no ăm hơnăm ASEAN 2021. Tơpui tơno ‘na Biển Đông, tối troh mâu tơdroăng ki tơvâ tơvân tung pơla kố nah, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa mơnhên veăng kum ăm hơniâp le\m, tơniăn a têa kơx^ Biển Đông cho hnoăng cheăng dêi tâi tâng mâu kong têa tung kơpong.

Việt Nam kô rơtế [ă mâu kong têa pêi pro kơtăng [a\ tu\m Tơbleăng ‘na troăng tơpui kâ dêi péa pâ a têa kơx^ Biển Đông, rơtế ASEAN [a\ Sinuâ la ngiâ re\ng châ Khu pơkâ tơpui kâ a têa kơx^ Biển Đông xêt khât, châ tơ-[rê, tơtro [a\ luât lâp plâi tơnêi, tung mê ai Tơkêa Khu lâp kong têa ‘na luât têa kơx^ hơnăm 1982.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định