Tăng ngăn hâi: 24/10/2020

VOV4.Sêdang - Hneăng tơ’noăng ivá mâu hdroâng kuăn ngo kong pơlê Kon Tum, Khu pơkuâ ‘na mơhno túa le\m tro, Tơ’noăng ivá [a\ Ôm hyô hiăng tơku\m po pơxiâm po Hneăng tơ’noăng ivá mâu hdroâng kuăn ngo kong pơlê Kon Tum roh má II hơnăm 2020. Ai vâ chê 500 ngế tơ’noăng lo ing 11 khu dêi mâu tơring, pơlê kong kơdrâm [a\ Ko\ng an kong pơlê veăng tơ’noăng roh kố.

Hneăng tơ’noăng tơku\m po troh tâi hâi lơ 25/10, [a\ 7 tơdroăng tơ’noăng, mê cho kơtú [along, peăng [along, kơtâu troăng hơngế, tơhrot kơxái, trut loăng, pe\ng mơne\ng [a\ to chêng kle\ng.

Hneăng tơ’noăng cho roh vâ pơlê pơla mâu hdroâng kuăn ngo tung kong pơlê trâm mâ, thăm mơnhông mâu tơdroăng pơtâp ivá, mơdêk ivá, tơdroăng rêh ối hiâm mơno hloh rơkê ăm kuăn pơlê. Tơdrêng amê thăm tơru\m môi tuăn, kum rak vế [a\ mơnhông khôi túa le\m tro dêi mâu hdroâng kuăn ngo tung kong pơlê, ki má lối tung rơxông ối nếo.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định