Tăng ngăn hâi: 29/9/2020

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 28/9, Rôh hôp má 15, Ho#i đong hnê ngăn kong pơlê Lâm Đồng hneăng má 9, hơnăm 2016 – 2021 hiăng séa ngăn tối tơbleăng 5 tơdroăng pơkâ ki kal ai tơdjâk troh tơdroăng ki pơkâ ‘mot tơ’nôm khu ki ‘no liăn cheăng tơdroăng tơkêa khu B, C tung kong pơlê; ho\ng inâi ‘mot tơ’nôm mâu tơdroăng tơkêa kal xo tơvêh tơnêi [ă mâu tơdroăng tơkêa ki hơ’leh tơdroăng xúa tơnêi pêt báu, tơnêi pêt kong rak kơnho\ng têa chiâng mâu tơdroăng ki ê hơnăm 2020; ‘mâi rơnêu, ‘mot tơ’nôm túa pơkâ hneăng hơnăm 2016 – 2020; ‘mâi rơnêu khu ki ‘no liăn cheăng tơdroăng tơkêa mơjiâng pro hngêi trăng, troăng klông kum ăm tơdroăng ki mơnhông mơdêk pêi chiâk deăng kong pơlê Lâm Đồng hneăng má I xúa kơxo# liăn mung ODA dêi Chin phuh Nhuk; ton tung pơla pêi pro tơdroăng pơkâ kơxo# 20/2016 [ă tơdroăng pơkâ kơxo# 21/2016 dêi Ho#i đong hnê ngăn kong pơlê Lâm Đồng.

Rôh hôp kố hiăng tơku\m tơpui tơno hnoăng cheăng mơnhông mơdêk cheăng kâ [ă tơdroăng ki rak tơniăn rêh ối pơlê pơla, hbrâ mơdât pơreăng, tơdrêng amê hnối mơdêk rak ngăn kong kế [ă rak vế kong prâi tơnêi tíu.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định