Tăng ngăn hâi: 3/7/2019

 

 

 

 

Pơreăng tơhe#n rơkong ko\ng chêng cho môi tơdroăng  châi râ xua vi rus dêi khu Enterovirus pro. Pơreăng kố tâ tú ing ngế ki kố troh ngế ki tá, tâ tú ing tơmeăm xúa, tơmeăm ki hiăng tâ virus ing têa hé têa môh, mâu tíu hiăng pơtong tro tơlêa dêi ngế tơhe#n.

 

Hmâ trâm ngế ki mê kô tơngê hmâ, châi krôk, tơlêa rơkong, tơlêa lin, pơtong têa a kơpeăng ko\ng, kơpeăng chêng,a krâng, a kơtê.

 

Pơreăng tơhe#n ko\ng chêng rơkong kô hlo tơhe#n a sap mâu ối ku\n troh mâu hiăng kân la ki hmâ trâm tâ cho a mâu vâi ‘ne\ng pá xôp 10 hơnăm, malối vâi ‘ne\ng pá xôp 5 hơnăm. Tâng ôh tá re\ng châ ‘nâi [ă ôh tá teăm pơlât, kô pro chiâng ai tơdroăng châi ki ê rơ iô tâ mê cho êi ngôa - êi tung dế ngôa, êi  plâi nuih, êi xôu ki râ kô pro hlâ mơngế.

 

Vâ hbrâ mơdât tơhe#n ko\ng chêng rơkong, mơngế ki păn, rak ngăn vâi ‘ne\ng kô pêi pro mâu tơdroăng kơ’nâi kố:

 

 

Xếo ko\ng đi đo [ă kơ-[o\ng a têa kơneăng xếo hên hdrôh tung hâi, malối hdrối vâ pế pơchên kế kâ, hdrối vâ ăm vâi ‘ne\ng kâ, hdrối vâ kơbin vâi ‘ne\ng, klêi lăm pơyâng, klêi hơ’lêh kế xâ krí vâi ‘ne\ng [ă mơgrúa ăm vâi ‘ne\ng.

Pêi tro tơdroăng mơgrúa kâ ôu: Kâ tôu ôu chên, tơmeăm xúa kâ ôu thế xếo le\m krúa hdrối vâ kâ.

Pôi tá meăm kế kâ pơche#n ăm vâi ‘ne\ng, pôi tá ăm vâi ‘ne\ng pêi tơmeăm, vi dêi rơkong, păm tơmeăm xah hêi.

Thế xếo krúa mâu tơmeăm xúa rêm hâi, môi tiah tơmeăm sah hêi, tơmeăm xúa vâ hriâm xếo [ă kơ [o\ng lơ [ă mâu trếo ki tah kơmô ki hmâ xúa.

Xúa hngêi pơyâng krúa, mâu mơdêh ki ‘no dêi ngế tơhe#n thế châ tơku\m [ă ok a hngêi ti dế klêi mê xếo mơgúa krúa.

Drêng hlo vâi ‘ne\ng nhôm tâ pơreăng thế djâ ngế ‘ne\ng lăm khăm a hngêi pơkeăng.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng