Tăng ngăn hâi: 1/9/2020

 

 

Hneăng hôp Đảng [o# tơring Quốc Oai, pơlê kong kân Hà Nội, hneăng 2020-2025 po sap lơ 21 troh 23 khế 7 kố nah pro hên ngế vâ hmâng drêng pôa Đỗ Huy Chiến, Kăn xiâm hnê ngăn Vi [an tơring Quốc Oai hneăng 22, ôh tá châ rah xo mot tung khu Đảng [o# tơring hneăng má 23. Tơdroăng rah xo x^ng xoăng mâu ngế pro kăn Đảng tơring ai 11 ngế, la nôkố dế hbrâ môi ngế. Mơ’nui kơxo# ph^u tâ rah xo mâu ngế pro kăn cheăng tung Khu kăn Đảng hiăng ôh tá tro tiô tơdroăng pơkâ ‘na mơngế châ rah xo mot cheăng tung khu Đảng hneăng ki ton hbrâ [ă râ Đảng hneăng hdrối k^ pơkâ.

A kong pơlê Trà Vinh, mâu kăn ki veăng hôp [ă đảng viên kơdrâ tâng drêng Khu kăn Đảng kong pơlê Trà Vinh rah xo inâi kăn hnê ngăn Đảng tơring Càng Long tơdrêng hdrối a Hneăng hôp Đảng [o# tơring Càng Long, hneăng 2020-2025.

Pôa Nguyễn Đức Hà, cho Ngế xiâm pơkuâ, Khu Tơru\m cheăng xiâm tối: Môi hneăng hôp tâng pơtối tâ ph^u rah xo khu kăn Đảng ôh tá tối cho tơ-[rê; môi Hneăng hôp tâng mâu kăn ki xiâm châ mâu kăn Đảng tơbleăng inâi ăm hneăng hôp vâ pơtối lo tơbriât la gá ôh tá châ hên mơngế rah xo mê ôh tá chiâng tối cho hneăng hôp  tơ-[rê; thăm nếo hneăng hôp tâ ph^u rah xo kăn Đảng, la vâ châ ai mâu ngế ki ôh tá tơxâng, mâu ngế ki ai xôi, mâu ngế ki ai tuăn mơno oh tá le\m hriăn vâ xo rôh ki ti mê va pro tơdroăng pơxúa ăm tơná, mâu ngế lơ kâ kơluâ, pro hên ngế chiâng ôh tá nhoa#m loi tung Đảng, tung kuăn pơlê mê xuân ôh tá chiâng tối cho hneăng hôp klêi tơniăn le\m:

‘’Ngế xiâm pơkuâ dêi tơring la ôh tá châ rah xo tung khu Đảng mê vâ tối cho mâu tơdroăng [ă hneăng hôp râ kong pơlê pin thế rơnêu tơdrêng tơdroăng mê vâ pro ti lâi hbrâ ăm i tơtro tơdroăng ‘na rah mơngế vâ, vâ hneăng hôp châ rơhéa, klêi tơniăn tro hneăng hôp hnê mơhno dêi pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối’’.

Hvái ngăn Hneăng hôp Đảng [o# râ kơpêng a tơring, mê cho tơdroăng hơ’muăn a pơlê kong krâm 7, pơlê kong kân Hồ Chí Minh; pơlê kong kân Châu Đốc, kong pơlê An Giang; pơlê kong kơdrâm Vũng Tàu, tơring Côn Đảo, kong pơlê  Bà Rịa -Vũng Tàu; pơlê kong kơdrâm Nha Trang, kong pơlê Khánh Hòa; lơ Khu xiâm ngăn tíu tê mơdró tơkăng kong Hải Phòng, pơlê kong kơdrâm Hải Phòng…

Mâu ngế ki tối hdrối kô ôh tá châ rah xo cheăng tung khu kăn Đảng ôh tá xê tơdroăng ki iâ hlo a Hneăng hôp râ tơring, kong pơlê [ă râ kơpêng, tơdroăng kố xuân mơhno ki môi tuăn tung Đảng [ă tơdroăng ki mơ-eăm dêi Hneăng hôp châ pơtối rak vế pêi pro. Pôa Trần Văn Tuý, Ngế xiâm ngăn tơdroăng cheăng mâu kăn, kăn pho\ khu tơru\m cheăng Đảng tối:

‘’Tơdroăng ‘na mơngế xua kơ koan hbrâ, mâu tơdroăng rah xo, tối ‘na hnoăng cheăng nhên thế xua ing hneăng hôp. Tơdroăng ‘na mâu ngế ôh tá châ rah xo kô mơhno ki môi tuăn tung rah xo. Rah mâu ngế ki kuăn pơlê pâ nhoăm, tơxâng pơtroh tơdroăng ki loi khât. Laga, xuân thế rơnêu ki oh tá tro, hriâm ki ‘ló, [ă mơngế ki xiâm thế hbrâ nhên vâ drêng tâ ph^u rah xo kăn tơxâng, ví tơdroăng ki Hneăng hôp tâ ph^u rah xo kăn thế mơhno. Á tơmiât tiah kố, tơdroăng kố kal thế hriâm nhên hdrối’’.

Kô ăm hlo, ki xiâm khoh pro ăm mơngế ki oh tá châ rah xo cheăng tung khu Đảng, mê cho xua ing  mơngế hâi rah xo nhên; kăn [o# ki hơ’leh lăm pêi cheăng ôh tá tu\m hâi khế ‘’hlê rơkê’’ mê   hâi châ tối tơxâng. Akố ối mơhno tơdroăng pro oh tá tro pơkâ, drêng djâ dêi nho\ng o, mâu ngế pú hmâ mot Đảng, la ôh tá châ Hneăng hôp môi tuăn. Xuân tung tơdroăng a mâu tíu ki ôh tá tơniăn a khu xiâm, ôh tá môi tuăn, tơdroăng mơhnhôk, pú hmâ, chiâng oh tá tro ‘na kơxo# ph^u rah xo….

Pôa Phạm Tất Thắng, Kăn pho\ hnê ngăn Vi [an mơhno túa le\m tro, Hnê hriâm, droh rơtăm, mâu pho#m xông kân [ă vâi o dêi Kuo#k ho#i tối nhên:

‘’Mâu tơdroăng cheăng châ hbrâ mơngế, thăm nếo cho x^ng xoăng pêi cheăng la ôh tá châ rah xo mê cho tơdroăng ki kal thế séa ngăn. Tiah mê, kô hbrâ mơngế ăm nhên khât. Mơngế ki hbrâ mê hâi teăm khât ‘’hâi hlê hâi rơkê’’ lơ rah xo mâu ngế ki ôh tá tơxâng lơ ôh tá tu\m mơngế kal vâ tơku\m ki tro ‘ló tơxâng mâu ngế rah xo. Á tối tơdroăng mê kal thế tơtro\ng troh tơdroăng rah xo mơngế’’.

Pơchông [ă tơdroăng ki hbrâ mơngế ăm hlo, [ă tơdroăng pơkâ 3 tơdroăng a hneăng hôp má 12 mê rôh kố, Khu xiâm cheăng kal kí hiăng pơkâ nhên [ă mơngế ki pơtối rah xo [ă rôh apoăng veăng tung râ Đảng châ pêi pro 5 tơdroăng. {ă pơkâ 5 tơdroăng hiăng po rơdâ tơbleăng môi tuăn kuăn pơlê tung pơkâ ‘na mơngế. Maluâ tơdroăng pêi pro nhên tâ, kuăn pơlê môi tuăn po rơdâ tâ la tơ-[rê tâ vâ mơhno ki tơ-[rê xiâm hnoăng cheăng dêi mơngế ki ối a ko, ‘nâi hriăn pro xêh, ‘nâi dêi hnoăng cheăng [ă hnoăng cheăng dêi kăn [o# đảng viên. Pho\ yăo sư, Tie#n sih Bùi Đình Phong, Học vie#n chính tr^ Kuo#k ya Hồ Chí Minh tối:

‘’Nôkố pin tối hnoăng cheăng a kuăn mơngế môi tiah xo inâi. La ki apoăng thế pơxiâm ing kuăn mơngế ki mê, ai tuăn le\m dêi kuăn mơngế ki mê. Apoăng thế ngế ki mê ai tuăn mơno le\m pêi cheăng xua kuăn pơlê. Xua mê, thế ai tuăn rơkê, khên tơnôu, hnoăng cheăng [ă kuăn pơlê mê mê nếo xo inâi. A tơmiât, ki kố kal thế hriăn pêi pro xêh dêi rêm ngế. Mâu ngế xiâm pơkuâ [ă hnoăng cheăng ki kân vâ tơbleăng mơngế thế tơmiât troh ki pơxúa dêi tơnêi têa, dêi kuăn pơlê, pôi tá tơmiât troh pơxúa ăm tơná‘’.

Mâu tơdroăng ki u ối tung hbrâ mơngế pơla hdrối kố nah maluâ cho phá tơ ê la ai tơdjâk troh ôh tá ku\n troh tơdroăng dêi Hneăng hôp, troh ki loi nhoăm dêi khu tơru\m cheăng Đảng. Tơdroăng kố ăm hlo, tơdroăng hbrâ mơngế kal pêi pro tro tiô pơkkâ. Pak^ng mê, xuân kal thế ai troăng hơlâ, rơkê tơleăng mơnhên mâu tơdroăng [ă mâu ngế ki xo inâi, mâu ki chêh dêi inâi drêng mơngế ki châ tơbleăng ôh tá pê klêi hnoăng cheăng. Kố xuân cho tơdroăng pơkâ vâ mâu kăn Đảng hbrâ tro tâ ăm Hneăng hôp ki pơtối.  

Lại Hoa - VOV1 chêh

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định