Tăng ngăn hâi: 18/9/2020

 

 

 

 

Kong pơlê Kon Tum

Xok tơku\m hên, ai mêi, ai tíu ‘nâ mêi krâ kơvâ, ai tíu ‘nâ mêi râ kân

Khía pêi chôa, ai tíu ‘nâ khía mơhot pêi têi ing mâ hâi lu [ă pa hdroh peăng mâ hâi lu

Hyôh tô:  Sap ing 27 - 29 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 20 – 22 đo# C

 

Kong pơlê Gia Lai

Xok tơku\m hên, ai mêi, ai tíu ‘nâ mêi krâ kơvâ, ai tíu ‘nâ mêi râ kân

Khía pêi chôa, ai tíu ‘nâ khía mơhot pêi têi ing mâ hâi lu [ă pa hdroh peăng mâ hâi lu

Hyôh tô:  Sap ing 26 – 28 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 19 – 21 đo# C

Krê mâu tơring ối pa mâ hâi lo:

Hyôh tô: Sap 29 - 31 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 23 – 25 đo# C

Kong pơlê Dak Lak:

Xok tơku\m hên, ai mêi, ai tíu ‘nâ mêi krâ kơvâ, ai tíu ‘nâ mêi râ kân

Khía pêi chôa, ai tíu ‘nâ khía mơhot pêi têi ing mâ hâi lu [ă pa hdroh peăng mâ hâi lu

Hyôh tô:  Sap ing 27 – 29 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 20 – 22 đo# C

Kong pơlê Dak Nông:

Xok tơku\m hên, ai mêi, ai tíu ‘nâ mêi krâ kơvâ, ai tíu ‘nâ mêi râ kân

Khía pêi chôa, ai tíu ‘nâ khía mơhot pêi têi ing mâ hâi lu [ă pa hdroh peăng mâ hâi lu

Hyôh tô:  Sap ing 26 – 28 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 19 – 21 đo# C

 

Kong pơlê Lâm Đồng:

Xok tơku\m hên, ai mêi, ai tíu ‘nâ mêi krâ kơvâ, ai tíu ‘nâ mêi râ kân

Khía pêi chôa, ai tíu ‘nâ khía mơhot pêi têi ing mâ hâi lu [ă pa hdroh peăng mâ hâi lu

Hyôh tô:  Sap ing 25 – 27 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 18 – 20 đo# C

A pơlê kong kơdrâm Đà Lạt

Hyôh tô: Sap ing 21 – 23 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 13 – 15 đo# C

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định