Tăng ngăn hâi: 7/12/2019

Kong pơlê Kon Tum:

Xok tơprâ, kơhâi kong tô, kơxo [ă kơxê măng ai tíu ‘nâ hngíu ó. Krê mâu tơring peăng mâ hâi lo ai tíu ‘nâ kong mêi

Khía pê chôa ing peăng mâ hâi lo troh peăng mâ hâi lo pá kơnho\ng 

Hyôh tô:  Sap ing 23 - 25 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 1315 đo# C

 

 

Kong pơlê Gia Lai

Xok tơprâ, kơhâi kong tô, kơxo [ă kơxê măng ai tíu ‘nâ hngíu ó. Krê mâu tơring peăng mâ hâi lo ai tíu ‘nâ kong mêi

Khía pê chôa ing peăng mâ hâi lo troh peăng mâ hâi lo pá kơnho\ng 

Hyôh tô:  Sap ing 22 -24 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 12 – 14 đo# C

A kơpong }eo Reo:

Hyôh tô: Sap 25- 27 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 18 – 20 đo# C

 

 

Kong pơlê Dak Lak:

 

Xok tơprâ, kơhâi kong tô, kơxo [ă kơxê măng ai tíu ‘nâ hngíu ó. Krê mâu tơring peăng mâ hâi lo ai tíu ‘nâ kong mêi

Khía pê chía têi, pê ing peăng mâ hâi lo troh peăng mâ hâi lo pá kơnho\ng 

Hyôh tô:  Sap ing 23 – 25 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 1315 đo# C

 

 

Kong pơlê Dak Nông:

 

Xok tơprâ, kơhâi kong tô, kơxo [ă kơxê măng ai tíu ‘nâ hngíu ó

Khía pê chôa ing peăng mâ hâi lo troh peăng mâ hâi lo pá kơnho\ng 

Hyôh tô:  Sap ing 22 – 24 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 12 – 14 đo# C

 

 

Kong pơlê Lâm Đồng:

 

Xok tơprâ, kơhâi kong tô, kơxo [ă kơxê măng ai tíu ‘nâ hngíu ó

Khía pê chôa ing peăng mâ hâi lo troh peăng mâ hâi lo pá kơnho\ng 

Hyôh tô:  Sap ing 22 – 24 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 11 – 13 đo# C

A pơlê kong kơdrâm Đà Lạt

Hyôh tô: Sap ing 17 – 19 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 10 – 12 đo# C

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng