Tăng ngăn hâi: 9/8/2020

VOV4.Sêdang - Plei Ku, kong pơlê Gia Lai cho pơlê kong kơdrâm ki châ tơ’mot hên khôi túa, vêa vong ki tơtro dêi rêm khu hdroâng mơngế. Tung pơlê kong kơdrâm kố ai 40 pơlê dêi hdroâng mơngế Jarai. Tung mê ai mâu pơlê ki ối achê kơpho#, thăm nếo ối tung dế kơpho#, môi tiah: Plei Ku Roh, Plei Ốp, Plei Kép, pơlê Nhao [ă hên mâu pơlê ki ê. Vâi krâ-nho\ng o xuân ối rak vế dêi idrâp chêng koăng, mơjiâng chiâng idrâp ki phá krê xêh dêi pơlê tung dế kơpho# kong ngo, hên ngế tơmối achê hơngế rơhêng vâ lăm troh hyô ngăn.

 

 

Plei Ku, kong pơlê Gia Lai cho kơpho# a kong ngo, ai têa plông, ai thông ngo on tâ tá tung thông to tơbăng klâng báu. Mâu pơlê dêi mơngế Jarai hiăng chiâng tơmeăm khoăng ki le\m ro ăm Plei Ku, preăng hlo tíu ki ê ai môi tiah.

Nôkố, pá k^ng pơlê kong kơdrâm hiăng ai hên mâu hngêi mơdró ôu kâ ki mơhno tối ki le\m tro dêi kơpong Tây Nguyên, tung mê, ki vâ tối cho í pôh, tơxông prông, drôu xiâm [ă hên tơmeăm ki ê hía, tâi tâng mâu tơmeăm ki mê pơrá to cho tơná kuăn pơlê hdroâng kuăn ngo ki pế pơchên [ă tơku\m po ôu kâ. Xuân chiâng vâ tối, mâu tơmeăm khoăng ki kố hiăng châ pơ-ô cho tơmeăm, kế kâ tiô khôi hmâ dêi kơpong tơnêi Tây Nguyên, pro ăm tơmối achê hơngế pơrá ‘nâi ple\ng nhên tâ ‘na Plei Ku.

Hơngế iâ ing mê, cho mâu pơlê ki tâ tá pơlê kong kơdrâm, xuân ối po mâu leh mơd^ng tiô khôi hmâ dê vâi krâ roh ton nah. Ing khế kố troh khế ê, hơnăm kố troh hơnăm ki ê, rêm hdroh kong hiăng vâ măng, ngăn Plei Ku le\m krip ro păng ‘nâng, tâng idrâp chêng koăng ing mâu pơlê hơngế chuât xơtó. A kơmăng, idrâp chêng koăng kơneăng luâ ngâ ngo on, tiô khía mơhot peăng mâ hâi lo kơneăng troh a mâu kuâ hngêi a kơpho#.

 

 

Mơđah to\n chêng tơgôu koăng a Plei Ốp (Pơlê kong kơdrâm Plei Ku)

 

Ton roh nah, Plei Ku cho pơlê ki ku\n, ối ai hên nhâ loăng, kong kế, ki ro má môi cho [ă mâu ngế ai hngêi trăng a mơ’nui troăng Tô Vĩnh Diện a kơmăng bâ khế lo a drô troăng, kô hlo reăng mâ hâi ko\ng ki tơpo tơ-eăng tâ tá ngâ ngo on [ă châ hmâng idrâp chêng koăng ing pơlê Ốp ing kơpong thông mê xơtó vêh. Mâu idrâp rơnó leh mơd^ng phâi tơtô môi tiah thăm pro ăm Plei Ku ôh tá păng hlâk koi.

A kơmăng dế, mâu idrâp ki mê thăm rế hleăng nhên tâ, thăm rế chiâng ai tơdroăng ki tơmiât tơche\ng tơdroăng rêh ối roh vâi krâ ton nah. Hmâng mâu idrâp ki mê chuât tung kơmăng bâ khế, kô tâ môi tiah ai tơdroăng hơniâp ro, tưniăn le\m. Tơdroăng ki mơđah to\n chêng koăng tung kơpho# hmâ hlo tơná vâi krâ-nho\ng o ki to\n mê ối rơtôu, kơmêi lim, la drêng idrâp chêng koăng mê ing pơlê hơngế chuât kơneăng troh a kơpho# ga kô ro tơviah [ă rơhêng chôu vế.

Hiăng ai tơdroăng chêh pơto pơtih ‘na chêng koăng ing mâu pơlê pơla ối tâ tá Plei Ku tiah kố: ‘’Prôk xêh môi ngế tâ tá pơlê kong kơdrâm ôh tá păng hlâk koi/Xua tâng idrâp chêng koăng hiăng xông mơdriu kơ rêm ngế’’/. Mê cho idrâp  chêng koăng ki hiăng kơneăng chuât ing pơlê hơngế troh a kơpho#. Ga cho tơmeăm khoăng ki hiăng ai sap ing chal vâi krâ nah djâ troh a chal nếo nôkố, môi tiah pin dế pốu hlo a kơmăng koi.

Hâi kố, Plei Ku hiăng kơdrâm kơdre\ng, pơ’lok pơ’lâ. Klêi rêm hâi ai tơdroăng ki pơ’lok kô kal ai hâi ki hmái rơh^ng rơhối, pói châ tâng idrâp chêng koăng châ kơneăng tơkâ luâ mâu thông trâu, ngâ ngo on roh nah, pơtroh mâu tơdroăng ki roh ton t^n chal vâi krâ nah ing pơlê troh a kơpho#. Pói vâ mâu idrâp ing pơlê mê pơlông, rơguâ kơpho# kơmăng tung tơdroăng ki pốu hlo hơniâp le\m. Ga pro ăm Plei Ku thăm rế achê, mơjo pâ ki ối tung pơla dế nhâ loăng, kong kế, ngo ngối.

Hlá tơbeăng Gia Lai

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

 

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng