Tăng ngăn hâi: 27/11/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pôa Hassan Rohani, kăn xiâm pơkuâ kong têa Iran nếo tối tơbleăng rơhêng vâ rơtế [ă pôa Joe Biden, ngế ki tơbriât pro kăn xiâm pơkuâ kong têa, ngế ki châ um tơvi kong têa Mih [ă kong têa ê, mơ’no tối tơdroăng ki [lêi trâng tung rôh tâ ph^u pôk kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih 2020, po ăm môi tơdroăng ki nếo tung tơru\m cheăng pơla Mih – Iran. Tơpui tung rôh hôp chin phuh, pôa Hassan Rohani tối rơdêi rơhêng vâ tơru\m cheăng pơla Mih – Iran vêh le\m môi tiah hdrối hâi lơ 20/1/2017, chal ki pôa Donald Trump pơxiâm chiâng kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih. Klêi kơ’nâi pôa Joe Biden, ngế ki tơbriât pro kăn xiâm pơkuâ kong têa châ um tơvi mơ’no tối cho ngế ki châ [lêi trâng tung rôh tâ ph^u pôk kăn xiâm pơkuâ kong têa a hâi lơ 3/11, chin phuh Iran hiăng hên hdroh mơ’no tơdroăng ki rơhêng vâ mơjiâng tơru\m cheăng [ă pôa Biden. Laga, ngế xiâm tơpui kâ kong têa Iran xuân mơnhên, troh nôkố, chin phuh Iran [ă khu ki pơcháu hnoăng pơkuâ dêi pôa Biden tá hâi mâu tơdroăng tơpui ki lâi.

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định