Tăng ngăn hâi: 4/8/2020

VOV4.Sêdang - Hàn Quốc prế Iran hiăng vâ môi tuăn tơru\m cheăng po rơdâ tê mơdró kâ hơ-ui kum vâ pơtối rak vế tơdroăng tơru\m cheăng pơla péa pâ tung pơla Iran dế athế pôu râng dêi mâu tơdroăng ki Mih ai pơxâu phak. Péa pâ hiăng châ tơru\m tung mâu hneăng hôp tơpui tung um tơvi mơ’no tơdrêng apoăng măng t^ng kố. Iran pói rơhêng vâ rôe mâu pơkeăng [ă kế tơmeăm ki xúa tung khăm pơlât dêi Hàn Quốc kơnâ châ hr^ng rơtuh dollars.

Hàn Quốc pói rơhêng vâ po rơdâ mơ’no tê dêi kế tơmeăm ki hơ-ui kum ăm peăng Iran, tung mê ai tá mâu kơmăi ki séa ngăn mơnhên pơreăng Covid-19, klêi mê, xuân ai mâu pơkeăng ki xiâm môi tiah  vaccine pơlât pơreăng kơ-ôk tâi tâng kế tơmeăm mê kơnâ troh 7 rơtal dollars, ki tro mơdât tơru\m tê mơdró, xua ôh tá ăm xúa kơxo# liăn tung hngêi rak liăn dêi Hàn Quốc riân sap ing hơnăm nah xua Mih ai pơxâu phak [ă Iran. Khế 4 hdrối kố nah, Mih hiăng k^ tơkêa môi kơtâ hlá mơ-éa ki tơviah ăm Hàn Quốc vâ pơtối po rơdâ mâu tơdroăng tơru\m cheăng hơ-ui kum [ă Iran.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng