Tăng ngăn hâi: 15/2/2020

VOV4.Sêdang - Vi [an séa ngăn [a\ kring vế luât Iran hiăng tơbleăng inâi lối 7 rơpâu ngế vâ tơbriât to pro kăn tung 290 ngế pêi cheăng tung Kuo#k ho#i. Kăn teăng mâ Vi [an séa ngăn [a\ kring vế luât kong têa Iran tối ăm ‘nâi, tâ ph^u rah xo kăn Kuo#k ho#i hneăng 11 dêi Iran kô tơku\m po a hâi lơ 21 khế kố.

Hdrối mê, {ok xiâm ngăn ‘na tơdroăng khôp Islam dêi Iran, pôa Ali Khamenei hiăng krếo thế kuăn pơlê Iran veăng tâ ph^u rah xo Kăn Kuo#k ho#i roh kố, vâ tơtrâ ki tối ôh tá môi tuăn tung khu râ kăn pơkuâ Iran [a\ kơxo# tâ ph^u hên kô pro ngế ki hêng hôu ôh tá tơngah xếo.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng