Tăng ngăn hâi: 20/1/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Iran tối tơbleăng kô vêh mơnhên tối tơru\m cheăng [ă Kơ koan ngăn on tơhrik kơtâu [ă trếo tik nik lâp plâi tơnêi IAEA tâng mâu tơdroăng ôh tá tơdâng châ pơkâ mơ’no sap ing pơkâ dêi mâu kong têa châu Âu pơkâ troăng hơlâ tơleăng ‘na ki tơxup tơbriât tung tơkêa trếo tik nik a hơnăm 2015.

Pôa Ari Larijani, kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i Iran tối nhên, tâng mâu kong têa châu Âu xua môi tơdroăng klâi ‘lo, ho\ng môi tơdroăng ki trâm ôh tá tơdâng tơ’mô [ă tơdroăng ki xúa mâu troăng hơlâ tơxup tơbriât, kong têa ki tiô khôp Islam kô vêh mơnhên tối tơru\m cheăng [ă Kơ koan on tơhrik lâp plâi tơnêi.

Mâu kong têa châu Âu veăng k^ tơkêa trếo tik nik hơnăm 2015, cho Ăng-glê, Pơhlăng [ă Alơmăng nếo tơbleăng vêh pơkâ troăng hơlâ pơkâ tơleăng tơxup tơbriât châ tối tung tơkêa. Hvêa chêng prôk kố tiô tối hdrối mơni kô tơdjâk troh mâu tơdroăng pêi pro hnó tơvêh ó khât dêi Iran.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định