Tăng ngăn hâi: 21/1/2021


VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 20/1, a Tíu pêi cheăng Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa, jâ Đặng Thị Ngọc Thịnh, Kăn xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa trâm mâ khu râ kăn teăng mâ ki kơhnâ rơkê kong pơlê Vĩnh Long klăng châ tơ-[rê dêi Hneăng hôp Tơ’noăng pâ nhuo#m tơnêi têa lâp tơnêi têa roh má X hơnăm 2020, koh phiu ro Hneăng hôp XIII dêi Đảng.

Mâu hơnăm hiăng hluâ, tơdroăng tơ’noăng pâ nhuo#m tơnêi têa tung kong pơlê Vĩnh Long hiăng châ mâu râ, kơvâ cheăng, kong pơlê, tíu cheăng hbrâ pơhlêh nếo vâ tơtro [a\ tơdroăng nôkố, kum chiâng mâu tơdroăng châ tơ-[rê kal khât tung mơnhông mơdêk cheăng kâ – rêh ối pơlê pơla. Mâu tơdroăng chiâng tơdroăng vâ mơhnhôk, mơhnhôk tơdroăng veăng dêi kơdrâm mâu râ kuăn pơlê, kăn [o#, mâu lêng, mơjiâng tơdroăng ki môi tuăn mơ-eăm, kum kal khât tung pêi pro hnoăng cheăng mơnhông mơdêk cheăng kâ – rêh ối pơlê pưla dêi kong pơlê.

Xông tơpui a roh trâm mâ, jâ Đặng Thị Ngọc Thịnh pói vâ, kong pơlê Vĩnh Long kô pêi tơtro mâu hnoăng cheăng xiâm dêi tơdroăng tơ’noăng pâ nhuo#m tơnêi têa; pêi pro mâu hnoăng cheăng kal kí; mơhnhôk tâi tâng kuăn pơlê, tâi tâng khu lêng rơtế veăng; tơdrêng amê, teăm tơdrêng kheăn kơdeăn mâu ngế ki le\m, tơdroăng cheăng le\m, mâu ngế ki kơhnâ rơkê.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định