Tăng ngăn hâi: 14/8/2020

 

 

VOV4.Sêdang - Pôa Donald Trump, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih a hâi lơ 13/8 hiăng tối tơbleăng ‘na k^ tơru\m cheăng pro hơniâp le\m pơla Israel [ă mâu kong têa Arab Thống nhất. Tối pơtâng a măng pơlê pơla Twitter, pôa Donald Trump tối tiah kố, mê cho hvêa chêng prôk ki hơ’leh nếo ki kân [ă xuân cho tơru\m cheăng pro hơniâp le\m sap nah tá hâi choi ai pơla péa ngế pú hmâ má môi dêi Mih cho Israel prế UAE. Rêm pâ hiăng tối pơtâng hnoăng cheăng tơdjuôm, vâ môi tuăn tơru\m cheăng pơla Israel [ă mâu kong têa tung Arab Thống nhất.

Pôa Donald Trump xuân hiăng ai roh po hneăng hôp [ă Khu kăn xiâm dêi Israel [ă mâu kong têa tung Arab Thống nhât, [ă tối ăm ‘nâi, péa kong têa kố kô hơ’leh tíu pêi cheăng teăng mâ [ă kăn teăng mâ vâ pơxiâm tơru\m tung hên kơvâ cheăng.

Nga tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng