Tăng ngăn hâi: 15/2/2020

VOV4.Sêdang - Tiô tơbleăng dêi [ơrô Kăn xiâm pơkuâ kong têa Ukraina, péa kăn xiâm pơkuâ Rusi – Ukraina hiăng tơpui tơno ‘na tơdroăng pêi pro vâ môi tuăn châ tơ-[rê tung pơla tơku\m po hneăng hôp khu râ kăn xiâm Normandy a hâi lơ 09/12/2019 a Paris, kong têa Pơhlăng, klêi mê, ai ‘na tơdroăng hbrâ rơnáu ăm roh trâm mâ pơtối dêi ‘’Pu\n khu Normandy’’.

Kăn xiâm pơkuâ kong têa Rusi [a\ Kăn xiâm pơkuâ kong têa Ukraina hiăng tơpui tơno mâu tơdroăng mơdrếo mâu ngế tro kroăng phak hiăng châ pơkâ pơla Ukraina [ă Rusi [ă Donbass, xuân môi tiah tơbleăng ‘na tơdroăng kal mơnhông re\ng tơdroăng dêi khu trâm mâ vâ tơleăng tơxup tơbriât a Donbass vâ pêi pro mâu tơdroăng môi tuăn hdrối mê.

Hdrối mê, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Ukraina tiâ khu chêh hlá tơbeăng Israel  tơbleăng tối, tơdroăng pơxiâm tơpui tơno [a\ Kăn xiâm pơkuâ kong têa Rusi hiăng châ tơ-[rê hên.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng