Tăng ngăn hâi: 24/11/2020


 

VOV4.Sêdang - A pơlê kong kơdrâm Huế, Tíu xiâm hnê mơhnhôk pêi chiâk tơnêi têa tơru\m [ă Khu pơkuâ Quế Lâm tơku\m po hneăng hôp pơkâ mơdêk ‘no liăn cheăng mơnhông pêi chiâk deăng hưh cơ. Hneăng hôp kố ai lối 100 ngế kăn cho mâu kăn pơkuâ kơvâ pêi chiâk deăng dêi mâu kong pơlê, pơlê kong kân; mâu khu ki rơkê ple\ng tung tơdroăng ki pêt mơjiâng kế tơmeăm hưh cơ.

Mâu kế tơmeăm hưh cơ dêi khu pêi chiâk deăng Việt Nam hiăng ai mâ a lối 180 kong têa tung lâp plâi tơnêi [ă mâu kế tơmeăm hưh cơ Việt Nam hiăng châ tê tung kơchơ ki xơpá má môi môi tiah Mih, Nhuk, Hàn Quốc. Tung la ngiâ ah, Tíu xiâm hnê mơhnhôk pêi chiâk tơnêi têa pơtối tơru\m [ă mâu tíu cheăng mơjiâng túa pơkâ xúa pêt tơmeăm krá ton, mơdêk hnê cheăng [ă tơru\m [ă kong têa ê, tối tơbleăng vâ kuăn pơlê ‘nâi nhên tâ hnoăng cheăng dêi pêi chiâk deăng hưh cơ.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định