Tăng ngăn hâi: 26/7/2020

VOV4.Sêdang - Khôi hmâ chiân hdréa dêi mơngế K’ho hiăng ai sap ing chal vâi krâ roh nah. Khôi ki chiân hdréa cho vâ mơjiâng tơdroăng ki tơru\m cheăng pơla péa pâ tơroi dêi pó, kum dêi pó kâi tơkâ luâ mâu tơdroăng ki pá tung rêh ối. Tung tơdroăng ‘’Túa le\m tro mâu hdroâng kuăn ngo Tây Nguyên’’ hâi kố, K’Brọp ai [ai chêh tối ‘na khôi túa le\m tro tơdroăng ki chiân hdréa pơkoăng dêi mơngế K’ho Srê nah, pó vâi krâ-nho\ng o kô tơmâng.

 

 

Tiô rơkong hơ’muăn tối dêi pôa K’Brỏh ối a tôh kơpho# K’Ming, pơlê kân Di Linh, tơring Di Linh, kong pơlê Lâm Đồng, khôi hmâ chiân hdréa dêi mơngế K’ho Srê hiăng ai sap ing chal vâi kra roh nah. Hdréa ki pơkoăng o\ng mế mê, ki hmâ hlo cho ing peăng hngêi ngế mế chiân ăm peăng rơpo\ng hngêi dôh cho hdréa ki kal [ă ai tá loăng ki ai chhá xú le\m. Khôi hmâ ki chiân hdréa mê, hmâ pro klêi kơ’nâi pơkoăng prế o\ng mế.

{ă mơngế K’ho Srê nah: ‘’Kơpôu cho ki xiâm dêi tơdroăng cheăng kâ’’ cho tơmeăm ki kân. {ă peăng rơpo\ng hngêi peăng ngế kơnốu tâng lơ dah ai xêh kế tơmeăm, drêng ngế kơnốu châi ối [ă dêi kơdrâi kô djâ môi to kơpôu vâ pêi cheăng kâ. Xua ti mê, klêi kơ’nâi xo kơpôu, peăng hngêi kơdrâi kô hbrâ rơnáu dêi khu loăng hdréa vâ lăm chiân ăm peăng hngêi kơnốu, ngăn mê cho vâ mơhno tối tơdroăng ki mơnê kân. Tối ‘na ki kal git dêi khôi hmâ chiân hdréa dêi mơngế K’ho Srê, pôa K’Brỏh ối a tôh kơpho# K’Ming, pơlê kân Di Linh, kong pơlê Lâm Đồng tối:

‘’Hdréa pơkoăng cho khôi túa ki hiăng hmâ ai sap ing chal vâi krâ roh ton nah, peăng hngêi kơdrâi hmâ lăm chiân ăm peăng hngêi kơnốu, nôu pâ peăng hngêi kơnốu kô ai hdréa vâ pế pơchên hmê kơchâi kâ. Hdréa ki mê vâi hmâ kếo ko loăng ki kơnâ, cho mâu loăng ki koh khâng ton, môi tiah loăng kía, loăng tróu, loăng hngó. Hdréa ki vâ chiân ăm peăng hngêi kơnốu mê peăng hngêi kơdrâi ôh tá khoh ko kếo loăng ki ôh tá dâi. Vâi athế tăng ko loăng pro hdréa ki le\m vâ chiân ăm peăng hngêi kơnốu, vâi kô châ ‘măn dêi ton tung rơnó mê hngê, ai on mê nếo châ kring vế tơdroăng rêh ối dêi rơpo\ng hngêi. Troh nôkố, a mâu pơlê dêi hdroâng K’ho xuân ối ai mâu rơpo\ng ki ối rak vế tơdroăng tăng ko hdréa ki kơnâ vâ pleăng, mơhno, chiân ăm dêi pó tung roh pơkoă\ng o\ng mế tiô khoi hmâ hdroâng K’ho roh ton nah’’.

Tơdroăng chiân hdréa pơkoă\ng o\ng mế dêi mơngế K’ho cho xua peăng hngêi kơnốu pleăng dêi kơpôu ăm peăng hngêi kơdrâi, xua mê, peăng hngêi kơdrâi athế chiân hdréa athế hnó tơvêh cho tơdroăng chiân hdréa ăm peăng hngêi kơnốu, tơkéa vâ tối xua rơpo\ng hngêi peăng kơnốu hiăng kum ăm peăng hngêi kơdrâi ai kơpôu vâ pơchoh chiâk deăng, kum tơ’nôm rơpo\ng peăng hngêi kơdrâi châ tơ’lêi tung pêi chiâk, pơchoh klâng. Tơdroăng ki pleăng ăm kơpôu [ă chiân hdréa pơla péa pâ rơpo\ng hngêi cho vâ mơhno tơdroăngu tơru\m pơla péa pâ rơpo\ng hngêi. Ing mê, to\ng kum dêi pó pêi cheanưg kâ rơtế vâ mơnhông mơdêk.

Vâ kơ ai hdréa ki dâi le\m pleăng ăm peăng hngêi kơnốu, peăng hngêi kơdrâi athế hbrâ rơnáu krâu khât. Hdrối vâ pơkoăng, peăng hngêi kơdrâi athế tơku\m vâi nâ o tung rơpo\ng hngêi rơtế dêi pó lăm tung kong, tăng rah loăng vâ ko kếo, pâ hdréa djâ hdréa vêh a pơlê. Hmâ hlo, peăng hngêi kơdrâi hmâ ko châ 50 troh 60 to pong hrêak ki kân vâ chiân ăm peăng hngêi kơnốu, hdréa ki chiân ăm peăng hngêi kơnốu cho athế hdréa ki le\m, koh ton, ai khâng ôh tá re\ng pâ mê nếo mơhno tối hiâm mơno hâk vâ khât kơ peăng hngêi kơnốu. Hâi ki peăng hngêi kơdrâi djâ hdréa chiân troh peăng hngêi kơnốu, mê peăng hngêi kơnốu athế pế hmê, pơchene kơchâi a kơxo má vâ ăm vâi nâ o peăng hngêi kơdrâi. Péa pâ tơroi, vâi droh rơtăm rơtế dêi pó trâm mâ, tơpui tơno ôu kâ vâ tí tăng ‘nâi ple\ng tơ’nôm rơpo\ng hngêi dêi péa pâ. A chôu phut ôu kâ chiân hdréa mê, vâi tơpui tơno ơaơ dêi pó ‘na tơdroăng pêi cheăng kâ, hriâm dêi pó mâu tơdroăng ki rơkê tung cheăng kâ, mơjiâng chiâng tơdroăngu tơru\m pơla péa pâ.

Hdréa pơkoă\ng mê châ chiân cho drêng peăng hngêi kơdrâi djâ vêh dêi hdrá troh a hngêi, vâ hdrâ ‘măn dêi tơdrăng le\m, ‘măn pá kơdâm hngêi trá dêi rơpo\ng peăng hngêi kơnốu. Pôa K’Brẹp, ối thôn Kròt, cheăm Bảo Thuận, tơtting Di Linh, kong pơlê Lâm Đồng tối: Hdrối nah, troh a pơlê dêi mơngế K’ho drêng mê nah, tâng ngăn pá kơdama hngêi trá kô hlo pêng to hdréa ki vâi hiăng hdrâ ‘măn tơdrăng le\m, tơkéa vâ tối rơpo\ng ki mê hiăng ai kuăn kơnốu lăm xo mế, mê xuân cho tơdroăng ki hâk phiu, ro rih dêi rơpo\ng hngêi, hdroâng hdrê.

‘’Ki le\m tro dêi khoi túa chiân hdréa pơkoăng dêi mơngế K’ho cho vâ mơhno tối tơru\m tuăn, môi hiâm pơla prêa jâ pôa tơroi, ai tơdroăng ki mơhno\ng vâ, ôh tá ai tơdroăng pơklât thế peăng hngêi kơdrâi, rơpo\ng hngêi peăng kơnốu ăm kơpôu peăng hngêi kơdrâi, mê peăng hngêi kơdrâi xuân tối pơxá ai hdréa vâ chiân ăm peăng hngêi kơnốu vâ khu jâ pôa tơroi, péa pâ rơpo\ng hngêi hlê ple\ng dêi pó hên tâ, ôh tá ai tơdroăng ki tơklâ, mế xuân tiah kuăn, đôh xuân tiah dêi kuăn tơná, mơjiâng chiâng tơdroăng ki tơdjêp pơla péa pâ rơpo\ng hngêi, luâ tâ kơ mê nếo cho tơdroăng tơru\m dêi pó tung pơlê pơla, hdroâng hdrê rơtế tơkâ luâ mâu tơdroăng xahpá, mơnhông pêi cheăng kâm pêi chiâk pêi deăng, pói rơhêng vâ ai tơdroăng rêh ối phâi tơtô ăm kuăn cháu a la ngiâ ah’’.

Xuân tiô khôi túa deie mơngế K’ho Srê, mâu vâi kơnốu drêng lăm xo kơdrâi, pro dôh, la péang ngế mế nếo pơkoăng mê athế ối peăng hngêi dêi dôh ai 7 hâi. Maluâ ti mê, tiô luât xuân ai pơkâ, tâng ngế mế ôh tá chiâng ối peăng hngêi dêi dôh 7 hâi, mê athế tăng ko hdréa ai 7 to pong vâ chiân ăm peăng hngêi kơnốu.

Xua tơdroăng pơkâ mê hiăng ai tung luât [ă xuân cho khoi túa, vêa vong chla vâi krâ nah, xua mê, [ă rêm ngế vâi droh K’ho Srê, ki rơhêng vâ tối cho mâu vâi droh ki nếo xông kân, pá k^ng tơdroăng rơkê pế hmê, pơchên kơchâi mê athế kơhnâ tơdroăng hriâm [ối dêi jâ, dêi nôu, dêi nâ athế ‘nâi lăm ko loăng, pâ hdréa ơaơ tăng rah hdréa ki dâi le\m. Kố châ ngăn cho mâu hnoăng cheăng ki vâi droh K’ho athế rơkê pêi pro tung rơxông tơná vâ tơngah kô ai ngế dôh i tro tuăn, ai rơpo\ng hngêi ki hơniâp ro, sôk phiu.

 

Hâi kố, xua tơdroăng rêh ối dêi kuăn pơlê K’ho Srê hiăng ai hên túa ki hơ’leh, vâ tơtro [ă tơdroăng rêh kâ ối chal nếo nôkố, khoi túa ki chiân hdréa ôh tá châ pơtối rak vế hên xếo. Tung mâu hâi pơkoăng dêi mơngế K’ho Srê dế nôkố, vâi hiăng hơ’leh túa ki kố [ă pleăng mơhno mâu kế tơmeăm khoăng ki ê, tơ’lêi hlâi tơtro ơaơ tơdroăng rêh ối nếo Maluâ ti mê, kố cho khôi túa, vêa vong tung pơko\ng o\ng mế deie mơngế K’ho Srê pói rơhêngu vâ kum ămn kuăn cháu klêi kơ’nâi xo on veăng ai liăn ngân vâ pêi cheăng kâ, mơjiâng tơdroăng tơru\m, tơdjêp pơla péa pâ tơroi dêi pó pơrá kơdo mơ-eăm mơnhông tơdroăng rêh kâ ối.

 

K’Brọp chêh

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng