Tăng ngăn hâi: 20/1/2021

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 19/1, Khu kăn ki pêi dêi hnoăng cheăng kơxo# 5 dêi Khu hnê mơhno cheăng Tơnêi têa hbrâ mơdât pơreăng Covid-19 hiăng troh pôu [ă séa ngăn hnoăng cheăng hbrâ mơdât pơreăng Covid-19 a Đông mố đo#i gâk tơkăng kong Bo Heng, tơring {uôn Đôn, kong pơlê Dak Lak. Vâ hbrâ rơnáu ‘na tơdroăng ki tâ tú dêi pơreăng COVID-19 tung la ngiâ, kong pơlê Dak Lak hiăng pơkâ thế kơvâ ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât tơru\m krá tơniăn [ă mâu kơ koan ki ai tơdjâk troh pêi pro kơtăng tơdroăng ki séa ngăn mâu ngế ki athế klâ ối krê tro tiô tơdroăng pơkâ, hnê mơhno dêi Khu xiâm ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât.

 

 


 

Khu hnê mơhno cheăng Tơnêi têa ‘na hbrâ mơdât Covid-19 pêi cheăng [ă kong pơlê Dak Lak

 

Tơpui a rôh pêi cheăng, pôa Nguyễn Trường Sơn, kăn pho\ ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât pơkâ thế, tung pơla tơku\m po Hneăng hôp Đảng lâp tơnêi têa rôh má 13 [ă Têt Lo hơnăm nếo Tân Sửu 2021, Khu hnê mơhno cheăng hbrâ mơdât pơreăng Covid-19 kong pơlê Dak Lak kal ai túa pơkâ ki nhên ‘na hnoăng cheăng séa ngăn hbrâ mơdât pơreăng a kong pơlê; mơdêk tối tơbleăng, mơdêk ki hlê ple\ng ăm kuăn pơlê ‘na hnoăng cheăng hbrâ mơdât pơreăng Covid-19.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định