Tăng ngăn hâi: 14/12/2019

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 13/12, Khu ngăn vâi kơdrâi kong pơlê Lâm Đồng  hiăng tơku\m po hneăng hôp pơcháu hngêi ‘’Tơku\m tuăn pâ’’ ăm nâ Ka Thu tung khu vâi kơdrâi a thôn Thực Nghiệm, cheăm Mê Linh, tơring Lâm Hà. Rơpo\ng nâ Ka Thu cho kơtiê, dế trâm pá ‘na hngêi ối. Tung mâu hơnăm hiăng luâ, rơpo\ng nâ rêh ối tung hngêi pơtân ki hiăng tơ’nhiê.

 

 

Khu ngăn vâi kơdrâi kong pơlê Lâm Đồng  hiăng pơcháu hngêi ‘’Tơku\m tuăn pâ’’ ăm nâ Ka Thu

 

Tiô ăm ‘nâi, tơdroăng rêh ối tung rơpo\ng hngêi nâ pá puât, châ khu ngăn vâi kơdrâi kong pơlê pơkâ to\ng kum nâ Ka Thu kơxo# liăn 45 rơtuh liăn vâ pro hngêi ối. Tung hơnăm 2019, rêm râ Khu vâi kơdrâi kong pơlê Lâm Đồng hiăng mơhnhôk khu mơdró, mâu ki ai tuăn hơ-ui [ă vâi nâ o kơjo kum pro 27 toăng hngêi tuăn pâ [ă ‘mâi rơnêu 17 toăng hngêi ăm mâu ngế kơdrâi ki kơtiê xahpá [ă tâi tâng kơxo# liăn lối 1 rơtal 240 rơtuh liăn.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng