Tăng ngăn hâi: 3/12/2020

 

VOV4.Sêdang - Vi [an tơru\m châu Âu nếo achê pơla kố hiăng mơ’no tơdroăng pơkâ tung mê ai 5 tơdroăng ki vâ vêh tơru\m [ă Mih drêng ai Kăn xiâm pơkuâ ngăn kong têa hneăng ki nếo. Tung tơdroăng tơkêa bro mê, tiô tối hdrối kô châ séa mơnhên [ă tối pơtâng a Roh hôp khu kăn xiâm dêi Khu tơru\m châu Âu a măng t^ng la ngiâ. Tơdroăng pơkâ vêh tơru\m cheăng pơla Mih [ă châu Âu hiăng mơ’no tối 5 tơdroăng ki xiâm ki châu Âu pói rơhêng vâ thăm tơru\m cheăng [ă Mih.

Mê cho túa ki vâ kho\m kâi châ tơplâ mơdât ki tâ tú dêi pơreăng Covid-19, vêh mơnhông tơru\m cheăng kâ, tơru\m hbrâ mơdât hyôh kong prâi hơ’leh, thăm mơdêk tơdroăng ki tơru\m hên [ă troăng hơlâ, túa cheăng kâ [ă pơtâng tối mâu tơdroăng ki kơnía git tơdjuôm, thăm mơdêk tơdroăng pro hơniâp le\m [ă kring vế khu lâp kong têa. Khu kăn ki rơkê ple\ng ai mơnhên tối: Tơdroăng ki pôa Joe Biden châ [lê trâng tung hneăng tâ ph^u rah xo Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih hơnăm 2020 kô vêh po tơdroăng tơru\m cheăng pơla châu Âu [ă Mih môi tiah hdrối.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định