Tăng ngăn hâi: 23/10/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Ahdrối Hneăng hôp Tơnêi têa má 5 Đảng Ko\ng san kong têa Sinuâ hneăng má 19, hâi lơ 22/10, Khu râ kăn pơkuâ Khu xiâm kal kí Đảng Ko\ng san kong têa Sinuâ hiăng tơku\m hôp khu vâ tơmâng mơgêi, mơnhên ‘na pơkâ pêi mơnhông mơdêk cheăng kâ – rêh ối pơlê pơla 5 hơnăm roh má 13 (2016 – 2020).

Pôa Tập Cận Bình, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn kong têa Sinuâ veăng [a\ ai [ai xông tơpui ki kal. A roh hôp roh kố, Khu râ kăn pơkuâ Khu xiâm kal kí Đảng Ko\ng san kong têa Sinuâ xuân tối rơdêi pơkâ kal pêi tơtro mâu hnoăng cheăng tung hơnăm mơ’nui dêi Pơkâ pêi 5 hơnăm roh má 13 xuân môi tiah lôu péa po Pơkâ pêi 5 hơnăm roh má 14.

Ing tơdroăng ki ai dêi tơnêi têa, krá tơniăn tung tơdroăng pêi pro pơkâ, ôh tá tơngôu ahdrối mâu tơdroăng pơloăng mơnúa, pêi kêi đeăng mâu hnoăng cheăng ki Pơkâ 5 hơnăm roh má 13 pơkâ mơ’no, tơniăn pêi pro pơkâ mơjiâng pơlê pơla kro mơdro\ng tu\m têk.

Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định