Tăng ngăn hâi: 24/11/2020


 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 23/11, a Hà Nội, Khu pơkuâ xua tơdroăng rơkê dêi vâi kơdrâi ối tung Khu xiâm pơkuâ lêng tơku\m po Hneăng hôp mơgêi pêi pro Pơkâ pêi pro xua tơdroăng ki rơkê dêi vâi kơdrâi [a\ tơdâng pơla kơdrâi [a\ kơnốu hneăng hơnăm 2016 – 2020. Troh nôkố, 3/10 tíu cheăng ối tung Khu xiâm pơkuâ lêng ai kăn [o# mơngế kơdrâi pro kăn pơkuâ; 4 mơngế kơdrâi cho khu kăn châ to kơlo\ng râ kăn tươ\ng.

Mơngế kơdrâi cheăng tung khu lêng rế hía rế ai hên tơdroăng veăng kum tung veăng khu lêng kring vế, gak ngăn hơniâp le\m dêi Khu lâp kong têa [a\ châ kâ mâu pri khu râ kăn xiâm, kơpong, lâp plâi tơnêi. Rơtế amê, khu râ kăn pơkuâ cheăng Đảng, kăn pơkuâ mâu râ tơmâng, to\ng kum ăm mâu kăn [o#, khu vâi kơdrâi ai tơdroăng rêh ối pá puât; tơku\m thăm mơnhông tơdroăng ‘’Vâi kơdrâi kum dêi pó mơnhông cheăng kâ rơpo\ng’’, ‘’Vâi kơdrâi pêi cheăng kâ rơkê’’.

Xông tơpui a hneăng hôp, thươ\ng tươ\ng Lê Chiêm, Ngế xiâm pho\ pơkuâ lêng pơkâ thế, tung la ngiâ mâu kơ koan, tíu cheăng tung khu lêng teăm tơdrêng mơjiâng Pơkâ pêi xua tơdroăng ki rơkê dêi vâi kơdrâi [a\ tơdâng tơ’mô pơla kơdrâi [a\ kơnốu hneăng hơnăm 2021 – 2025.

 

            A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định