Tăng ngăn hâi: 21/6/2020

 

 

A rôh mơđah tơbleăng ‘’Tơmeăm kơnía kong ngo’’ a Hà Nội mơđah tơbleăng hên h^n mâu kế tơmeăm dêi kơpong Tây Nguyên ki le\m dêi kong tô [ă khía. Tung mê, tơmối hâk mơnâ khât [ă kơpong ki mơđah tơbleăng, mơnúa pro ngăn kơ’lo, kơ-[in ki pro [ă tơnêi hneăn dêi mơngế Bơhnéa.

Cô Y Đăktre ăm ‘nâi, cheăng pro tơmeăm [ă tơnêi hneăn dêi mơngế Bơhnéa ôh tá ‘nâi nhên gá ai sap ing rôh ki lâi, bu ‘nâi cho drêng ga ối tơx^n nah bu hlo to dêi mâu nôu, mâu nâ pêi tơdroăng cheăng kố a rơnó tô lơ rêm rôh dêi rơnó ối xo xo. Pro tơmeăm [ă tơnêi hneăn ôh tá xơpá to lâi la kal tơdroăng ki kơhnâ, nhên [ă hâi khế mê gá tơtro khât [ă vâi kơdrâi.

Tơmeăm ki pin hbrâ mê cho tơnêi hneăn, tơnêi athế xo a kơpong têa plông Đăk T’Băng Giô kơtăn ing pơlê dâng 2km xua tơnêi akố ai túa ki nheăn kal ăm kơ pin vâ pro. Hdrối vâ xo tơnêi, vâi hmâ xôi cho môi pu\m í [ă môi kung kếo drôu. Mơheăm í [ă drôu châ xế tâ tá kơpong tơnêi ki hiăng rah xo vâ xối pâ xeăng Prao. Klêi kơ’nâi xo tơnêi djâ a hngêi, tơnêi châ têng khăng, pêi rơmuăn le\m mê ah xo tơnêi ki liê môi tiah tơpoăng. Klêi mê, tơnêi châ tâ tung môi to kế ki hdoăng tung hơná pro [ă loăng, tôh têa [ă bliê, chuâ, têa têa ăm gá rơmuăn le\m [ă ăm gá krêa dêi rơpó.

 

 

Tơmeăm ki pro [ă tơnêi hneăn dêi mơngế Bơhnéa a rôh mơđah tơbleăng a Hà Nội

 

Túa ki meăn pro tơmeăm ‘na ki tơ’lêi hlâu gá môi tiah dêi rơpó, pro châ gá hdrối mê ah troh a ko kế ki pro [ă tơnêi hneăn [ă ki mơ’nui cho pơxi a krí kơ’lo ki pin meăn.

Ki le\m tơviah tung tơdroăng cheăng ki meăn pro tơmeăm [ă tơnêi hneăn dêi mơngế Bơhnéa cho vâi bu xúa môi lơ to lâi to kế tơmeăm ki tơ’lêi hlâu cho kơlá, pơché ki ku\n, to lâi to kơtâ hlá, hmốu kơl^ng. Ôh tá ‘nâi troh kih thua#t pro ăm gá chiâng rơví, teăng amê vâi kơdrâi Bơhnéa xúa môi to loăng lơ môi to póu ki pêi báu vâ klup, ‘măn xo\n dâng plâu. Vâ pro chiâng tơmeăm pro [ă tơnêi hneăn, vâi kơdrâi prôk tâ tá, tiô chôu tudá.

Môi pâ ko\ng râng pa gong, ko\ng ki tá mơgât tung mâu tơnêi tá troh drêng hiăng le\m ah. Pro troh a ko mê prôk tiô chôu tudá. Hmâ mâu ngế ki pro mê xúa pơché ki kơchoh bliu choâ ‘lâng sap ing châ gá vâ ‘mot tơ’nôm têa. Klêi mê châ [ă ko kơ’lo ki châ pro [ă tơnêi hneăn mê hiăng meăn, têng môi hâi mê ah vâ krí kơ’lo, drêng mê vâi ‘nân tơdrăng vâ kơ’lo troh a plâu mê kơdât krí ăm gá krá kâk, le\m.

 

 

Mơngế Bơhnéa pro tơmeăm [ă tơnêi hneăn tiô khôi hmâ

 

Cô Y Đăktre tối, rôh ki pro kố gá mơdon hâi má môi [ă thế ai tơdroăng ki tơru\m tâi ivá ki rơkê pơla péa pâ ko\ng, rôh ki hơ’lêh dêi chêng, tơdroăng ki séa ngăn nhên dêi mâ.

Nôkố, mơngế Bơhnéa xuân ối rak vế túa ki chôu tung on a gong, a tíu ki ôh tá ai khía, ‘măn hdréa tâ tá mâu kơ’lo tung dế, pá gong [ă a ‘ngêi. Mâu kế tơmeăm ki châ pro [ă tơnêi hneăn dêi mơngế Bơhnéa hdroâng Jơlâng ôh tá ‘nhó hên, ‘na túa um tơ’lêi hlâu [ă mơhno tối ‘na khôi túa le\m tro krê.

Rak vế ‘na túa ton nah vâ tơ’nôm hâk [ă tơdroăng rêh ối nôkố, ‘nâi ‘na xiâm kối vâ ‘nâi pâ nhuo#m [ă ivá pêi cheăng rơkê ple\ng, pro chiâng tơdroăng rơkê dêi mơngế Bơhnéa ton nah cho tơdroăng pêi ki kal. Laga, tiô nâ Thanh Ngọc, kăn [o# ngăn mơhno túa le\m tro kong pơlê Kon Tum mê, tuăn hiâm rơkê ki pơtó cheăng tung pơlê pơla mơngế Bơhnéa cho tơdroăng ki rak vế ki nhên khât.

Hlá tơbeăng VOV5

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định