Tăng ngăn hâi: 6/9/2020

 

 

Pôh tơmeăm cho môi túa ki hên ngế rơhêng vâ kâ, hiăng hmâ ai tung tơdroăng rêh ối dêi mơngế Mạ. Sap ing ton nah, drêng lăm tung kong lơ lăm a chiâk deăng, mơngế Mạ hmâ râng djâ dêi kơtou hmê [ă iâ po hăng. Klêi kơ’nâi chôu pêi cheăng, vâi hmâ chu a têa plông vâ tăng rup ká, klêi mê, prâu on pôh hlối ká amê vâ kâ. Mơngế Mạ rơkê ‘nâng tơdroăng te\n mơjiâng peăm, puk, hmê vâ tăng ká. Xua ti mê, ká cho kế kâ ki ai tơ’lêi hlâu [ă mơngế Mạ. Ti xê to a mâu hâi leh mơd^ng, mê tơdroăng ôu kâ rêm hâi tung rơpo\ng hngêi xuân ai mâu kế kâ ki tiah mê.

 

 

Mâm chu ki xúa a pơlái cho tơmeăm ki hmâ pro dêi mơngế Mạ

 

 

Klêi kơ’nâi châ rup mâu ká ki ối rêh, vâi hmâ pôh tá pu\m, lơ ai drêng ’nâ vâi pâ drô châ ká vâ tơvât po, ôh tá eâ tơvât hên mâu kơchâi, kế ki ê. Vâi hmâ pâ tơdế pơlái lơ phêa, kêp ká tung dế, tâp chôu a k^ng khâng on pheăng sap ing 15 troh 20 phut, rơmâ ká kơto klêh tung khâng on chuât xi xiu, drêng mê, xuân tâ ki kơhiâm dêi ká. Ká pôh kô tâ xú ki le\m dêi plông têa ki tơvât [ă po, pro mâm ká mê thăm rế kơhiâm.

 

 

Hmê kơchâi, mâm kâ dêimơngế Mạ

 

 

Mâu ká, hơ’nêh mâm ki pôh dêi mơngế Mạ vâi xuân hmâ pôh tiah mê. Ai  drêng ’nâ vâi bu chiê hơ’nêh ăm i rơtăng iâ klêi mê tơvât to [ă po, ôh tá ai mâu tơmeăm ki ê hên vâ tơvât. Túa ki tơvât to [ă po ga hiăng mot tung hiâm mơno dêi kuăn pơlê akố hmâ tơmiât, tơche\ng. Maluâ túa pôh mâm, ká ga tơ’lêi ti mê tê, la vâ khoh ai mâm, ká ki kơhiâm ôh tá xê hlâu. Hơ’neh ro, chu vâi hmâ chiê tơdrăng, tơ’mô vâ ga tơ’lêi pôh, tơ’lêi kâ, vâi hmâ xúa [ă phêa, pơlái ki vâi hiăng rơgi chí pá ko ga, tâp tung ‘nâi, ‘măn achê khâng on vâ pôh, vâ pheăng.

Hơ’neh í, kêt lơ kơnái klâng klêi kơ’nâi lế klêa, xếo krúa, xúa lơ kêp a pơlái, tâp mơdâng tâ tá kơnoh on. Ngế ki pôh athế ‘nâi ple\ng nhên mâu tơdroăng ki rơkê vâ pheăng achê khâng on, vâ hơ’neh tr^ng rơ-e\ng, tung dế hơ’neh rơpâ. Ngế ki pôh athế xêi hơ’neh mâm hên hdroh, đi đo vâ hơ’nêh mâm chên krâ kơvâ, tơ’nôm kơchâ vâ rak tơniăn ăm ki tô ga tơniăn. Hơ’nêh ki pôh kéa ga rơ-e\ng, drêng pôh kô ôh tá pro ai lối hên rơmâ lo. Hơ’neh ki vâi krâ hmâ pôh kâ ga kơhiâm, hơ-ui to po lơ po pêi [ă hăng, plăng kâ [ă tơxông prông kô kơhiâm ó khât.

Nôkố, hên rơpo\ng hngêi drêng pôh hơneh mâm chu lơ í ki ai tơvât hên mâu kế he\m ho\m, tung mê ai tá po, têa xot, têa kơdruâ, plâi krui, plăng, hăng, hlá yao, kơchâi ho\m kong [ă hên mâu tơmeăm ki ê. Têa kơdruâ châ ngăn cho tơmeăm ki kum ăm hơ’neh pôh dêi mơngế Mạ tâ xú kơhiâm ’nâng, mơngiơk ga chí le\m. Têa plâi krui tung hơ’neh xuân pro ăm hơ’neh mâm rơpâ, rơ-e\ng a kéa mâm.

Ki xú dêi hơ’neh mâm ga kơhiâm ‘nâng, maluâ tâng ối a hơngế châ hr^ng met xuân ối tâ xú kơhiâm. Hơ’neh ki pôh, kâ ga kơhiâm [ă xú ho\m xua tơvât [ă têa kơdruâ. Hơ’neh mâm pôh ối mơ’no ngôi ki xú ho\m tơtro [ă pơlo\n drôu xiâm, cho túa ôu kâ ki tơtro, pro hên ngế nguân vâ ôu kâ. Mâm pôh tiah mê hiăng kum ăm kế ki xú ho\m, chiâng kế tơmeăm kâ ki ôh tá la lâi chiâng lôi [ă le\m tro dêi hdroâng mơngế Mạ.

 

Hlá tơbeăng Dak Nông

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định