Tăng ngăn hâi: 24/10/2020

 


VOV4.Sêdang - Kong xêi lơ 23/10, Ho#i đông hnê ngăn kong pơlê Kon Tum hneăng 11 tơku\m po roh hôp tơdroăng tâ ph^u rah xo Kăn hnê ngăn Ho#i đông, Vi [an hnê ngăn kong pơlê, tối mâu tơdroăng cheăng ‘na mơngế [ă pơkâ mâu tơdroăng ki tơná pơkuâ hnê. Pôa Nguyễn Văn Hòa, Kăn pho\ hnê ngăn Đảng kong pơlê, Kăn hnê ngăn Vi [an kong pơlê châ rah xo pro Kăn hnê ngăn Ho#i đong kong pơlê Kon Tum hneăng 11. 

 

 Pôa  Lê Ngọc Tuấn  châ rah xo pro Kăn hnê ngăn Vi [an kong pơlê Kon TumPôa Lê Ngọc Tuấn, Kăn pho\ hnê ngăn Đảng kong pơlê, Kăn pho\ hnê ngăn Vi [an kong pơlê châ rah xo pơtối pro Kăn hnê ngăn Vi [an kong pơlê Kon Tum. Rôh hôp pêi pro tơdroăng oh tá pôk inâi kăn pho\ hnê ngăn ho#i đông kong pơlê [ă pôa Kring Ba  [ă pôk xo jâ Nghe Minh Hồng, Kăn pho\, hnê ngăn tơdroăng kal kí dêi đảng kong pơlê pơtối pro Kăn pho\ hnê ngăn Ho#i đông kong pơlê; oh tá rah inâi kăn pho\ hnê ngăn Vi [an kong pơlê [ă jâ Trần Thị Nga [ă pôk jâ Y Ngọc, Ngế cheăng tung khu kăn đảng kong pơlê, Kăn pho\ hnê ngăn tơdroăng cheăng đảng kong pơlê pro kăn pho\ hnê ngăn Vi [an kong pơlê Kon Tum.
Gương tơplôu tơbleăng 


BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định