Tăng ngăn hâi: 10/10/2020

VOV4.Sêdang - Tíu xiâm ngăn Khu mơdró hơnăm ối nếo Việt Nam nếo tơru\m [ă Tíu xiâm ngăn Khu mâu ngế tro trếo ‘mêi dioxin Việt Nam tơku\m hbru tơmeăm ăm mâu ngế tro trếo ‘mêi a tơring Đăk Hà, kong pơlê Kon Tum. Khu kố hiăng hbru 30 kơxu tơmeăm ăm 30 ngế  ki tro trếo ‘mêi dioxin dế rêh ối a tơring Đăk Hà, kong pơlê Kon Tum. Rêm kơxu tơmeăm ai 2 rơtuh liăn, 10kg phái [ă 1 kơthung xup kơxo\ng khăng.

 

 

Khu mơdró hơnăm ối nếo Việt Nam hbru tơmeăm ăm mâu ngế tro trếo ‘mêi

 

Kơtăn kố vâ chê 60 hơnăm Kon Tum cho tíu ki apoăng lêng Mih xế trếo ‘mêi pro chiâng ‘mêi troh ton troh ‘na rêh ối dêi kuăn mơngế [ă pro ‘mêi hyôh kong prâi. Kong pơlê ai vâ chê 8 rơpâu ngế tro trếo ‘mêi  [ă lối 900 ngế ki dế xúa liăn tơnêi têa kum rêm khế. Tung kơxo# mâu ngế châ xúa liăn tơnêi têa kum ăm lối 600 ngế cho mâu ngế veăng tơplâ xâ Mih nah [ă vâ chê 240 ngế cho kuăn ‘ne\ng mâu ngế ki veăng tơplâ xâ.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định