Tăng ngăn hâi: 12/8/2020

 

VOV4.Sêdang A kong pơlê Kon Tum rơtế [ă tơdroăng ki athế mơ-eăm ivá hbrâ mơdât pơreăng Covid-19, khu ki cheăng ‘na pơkeăng a hên tơring, pơlê kong kơdrâm dêi kong pơlê kố dế tô tuăn hbrâ mơdât 2 túa pơreăng ki phá tơ-ê mê cho tơngê lo mơheăm [ă êi rơtốu krôk

 

 

 

 

 

Tối tơbleăng hbrâ mơdât pơreăng êi rơtốu krôk, tơngê lo mơheăm [ă pơreăng Covid-19 a cheăm Ngọc Wang

 

Sap ing mơ’nui khế 7 troh nôkố a tơring Đăk Hà, kong pơlê Kon Tum khu ki cheăng ‘na pơkeăng kong pơlê hiăng mơ-eăm dêi ivá hbrâ mơdât môi xôh 3 túa pơreăng cho tơngê lo mơheăm, êi rơtốu krôk [ă pơreăng Covid-19. 

 

 

{ok thái pơkeăng gâk a kơpong klâ krê pơlât mâu ngế ki nhôm tâ pơreăng Covid-19 a Tíu xiâm ngăn pơkeăng tơring Đăk Hà

 

Tiô tíu xiâm ngăn pơkeăng tơring kố tối, tung kong pơlê ai 30 tíu ki ai pơreăng [ă lối 200 ngế tâ tơngê lo mơheăm, 7 tíu pơreăng êi rơtốu krôk [ă 7 ngế tro tâ. Nôkố Tiíu xiâm ngăn pơkeăng tơring dế pơkâ thế klâ krê, séa ngăn pơlât 5 ngế ki nhôm tâ pơreăng Covid-19, tung mê ai 2 ngế F1. Rơtế a mê, séa ngăn lối 700 ngế dế châ klâ krê hbrâ mơdât tơku\m [ă klâ krê a hngêi.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

           

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng