Tăng ngăn hâi: 11/9/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Drêng ai pơrea\ng êi krôk xông tâ tú ton xo\n, kong pơlê Kon Tum hiăng pơkâ mơjiâng Khu hnê mơhno râ kong pơlê hbrâ mơdât pơrea\ng êi krôk tung kong pơlê. Pơtối mê, Vi [an kong pơlê Kon Tum mơjiâng Khu hnê mơhno râ kong pơlê hbrâ mơdât pơrea\ng êi krôk [a\ po rơdâ troăng pâk pơkeăng vaccine hbrâ mơdât êi krôk tung kong pơlê.

 

Kơpong klâ ối kơtăn, pơlât mâu ngế êi krôk a Tíu xiâm khăm pơlât tơring Sa Thầy

 

‘Na hnoăng cheăng, Khu hnê mơhno kum Vi [an kong pơlê, Kăn hnê ngăn Vi [an kong pơlê hnê mơhno, pơkuâ, tơru\m pơla kơ koan, tíu cheăng, tơring ki tơdjâk tung hbrâ mơdât pơrea\ng êi krôk [a\ po rơdâ tơdroăng pâk pơkeăng vaccine hbrâ mơdât pơrea\ng êi krôk tung kong pơlê tro tiô hnê mơhno dêi kơ koan cheăng xuân môi tiah khu râ kăn pơkuâ pơlê.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định